Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
фев
27

НПО Профил

Защита правата на децата

Защита правата на децата

Фондация
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Проблеми на децата

Мисия на организацията
Да защитава и отстоява правата на децата и основните им свободи, като се бори срещу нарушаването правата на децата и възпрепятстването на тяхното развитие под каквато и да е форма и в която и да е сфера на обществения живот.
Да защитава правата на децата и отстоява техния интерес, и принципите регламентирани в международните договори, по които Република България е страна, в КРБ и българските закони, както и да реагира активно с всички незабранени от закона средства срещу посегателствата и нарушенията на всяко общоприето право на децата, свобода или засегнат законов интерес с цел неговата защита или възстановяване.
Търсене на методи за общуване между хората. Равнопоставеност между половете съзнавайки преимуществата и дефицитите на противоположния пол и справяне с различията. Съдействие за постигане на по-добри отношения между родители и деца.

Цели на организацията
Да защитава и отстоява правата на децата и основните им свободи, като се бори срещу нарушаването правата на децата и възпрепятстването на тяхното развитие под каквато и да е форма и в която и да е сфера на обществения живот.
Да защитава правата на децата и отстоява техния интерес, и принципите регламентирани в международните договори, по които Република България е страна, в КРБ и българските закони, както и да реагира активно с всички незабранени от закона средства срещу посегателствата и нарушенията на всяко общоприето право на децата, свобода или засегнат законов интерес с цел неговата защита или възстановяване.
Търсене на методи за общуване между хората. Равнопоставеност между половете съзнавайки преимуществата и дефицитите на противоположния пол и справяне с различията. Съдействие за постигане на по-добри отношения между родители и деца.

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2027

Описание

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
0

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи