Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
05

НПО Профил

Карин дом

Фондация
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Насърчаване на дарителството/доброволчеството
Проблеми на децата
Социални услуги

Мисия на организацията

Цели на организацията
1) Да предложим качествено обслужване на деца със специални нужди за предотвратяване изоставянето им в домове от родителите им и да подпомогнем тяхното успешно интегриране в обществото;
2) Да разпространяваме добрата практика чрез обучения и консултации на родители и специалисти, работещи с деца със специални нужди от цялата страна, придържайки се към международните стандарти.

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2012

Описание
Проектът застъпва социалния модел, поставящ детето и семейството в центъра на предоставяните услуги и демонстрира неговото предимство спрямо медицинския модел.
Цел на проекта е намаляне на изоставянето и институциализацията на деца в риск и с увреждания.

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
над 500 000

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Дейност като терапевтично-консултативен център за деца със специални нужди, като ресуррсен център и център за обучение.