Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
фев
27

НПО Профил

Фондация Лале

Фондация Лале

Фондация
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Насърчаване на дарителството/доброволчеството
Предоставяне на дарения/грантове

Мисия на организацията
Насърчава социалната отговорност в българското общество като стимулира сътрудничеството между гражданското общество, бизнеса, националните и местни власти с цел подобряване качеството на живот и възможностите за развитие на хората в България.

Цели на организацията
• Генерира социални инвестиции от частни лица, бизнес сектора и различни публични и частни източници на финансиране;
• Предоставя финансова и техническа подкрепа на граждански организации, които работят за удовлетворяване на социални нужди на обществото на национално ниво;
• Допринася за ефективността, устойчивостта и многообразието на социални програми в България чрез отпускане на целево безвъзмездно финансиране;
• Посредничи чрез предоставяне на професионални съвети, консултации, оценка, наблюдение и проследяване изпълнението на проекти и програми;
• Насърчава прозрачност, отговорност и професионализъм чрез придържане към високи етични стандарти;
• Работи в сътрудничество с други граждански организации на национално и местно ниво за развитие на социалната отговорност и устойчивост на гражданския сектор в България.

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2016

Описание
Програмата продължава успешна тригодишна съвместна програма за подкрепа на деца и семейства с цел превенция на настаняването на деца в социални институции в България.
По данни на Евростат 20% от децата в Европейския съюз живеят в бедност. В България те са над 44%. Това са деца от семейства с доходи на човек под прага на бедност. В условията на икономическа криза и нарастване на броя на безработните все повече семейства се сблъскат с финансови трудности. Опитът показва, че в такива трудни периоди децата са първите изложени на риск и броят на настанени в институциите се увеличава, особено при липса на развити системи за подкрепа за деца и семейства.
Основните причини за невъзможност на семействата да се грижат за децата си са: недостатъчни материални ресурси и неподходящи условия, които са резултат от бедност, ниски доходи и безработни родители; ограничен социален капацитет на родителите – недостатъчни родителски умения, социална изолация, недобри социални умения на родителите, лош личен опит на родителите от техните родители, разделени родители, самотни родители, непълнолетни родители, родители с проблеми с алкохол или наркотици; увреждания и здравословни проблеми – деца с увреждания и затруднения в развитието, родители със сериозни здравни проблеми или психични и интелектуални затруднения. Броят и качеството на услугите за деца и семейства в общността са все още недостатъчни. Много ограничени са възможностите за ранно идентифициране и подкрепа за деца и семействата им в начален етап на трудности или проблеми. Повечето семейства и деца могат сами да се справят с трудностите и да останат заедно, ако необходимата (понякога много малка) подкрепа е налична навреме.
Необходимо е да се увеличат броят и разнообразието на услуги и програми за подкрепа на деца, застрашени от недостатъчна грижа и наставяне в дом по различни причини като бедност, невъзможност или неумение на родителите им да се грижат за тях, насилие в семейството, отпадане или трудност в училище, проблеми в поведението, увреждания и др. Нужно е да се разшири обхватът на съществуващите ефективни програми и да се създадат нови дейности и програми; да се подобри качеството на наличните услуги и програми за подкрепа на деца и семейства и да се популяризират добрите практики за работа с деца в общността.
Програмата има за цел да допринесе за изграждане на капацитета на местни организации и общности да защитават децата от недостатъчна грижа, малтретиране, изоставяне и последващо настаняване в институции и по-конкретно:

• Да се намалят случаите на недостатъчна грижа, насилие и изоставяне на деца;
• Да се предотврати последващо настаняване на деца в институции;
• Да стимулира адаптиране, въвеждане и прилагане на разнообразни съвременни модели и практики за подкрепа за деца и семейства, основани на силните страни на децата, семействата и общността;
• Да стимулира ранно идентифициране и интервенция в случаи на риск от недостатъчна грижа или настаняване на деца в институции;
• Да насърчи промени в практиките за грижи за деца и позитивно родителство без насилие;
• Да стимулира активно включване на бащите и мъже от семейния кръг в грижите за децата като използване на сериозен наличен ресурс и превенция на насилие;
• Да се демонстрират модели и подходи на работа с деца и семейства в риск в общността, които са приложими и в други населени места в България;
• Да стимулира развитието на политики, ориентирани към децата и семействата им;
• Да насърчи участието на местната общност в инициативи и дейности, насочени към добруването на децата и отглеждането им в семейна среда.

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
200 001 - 500 000

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи
Фондация Лале e българска неправителствена организация, основана през 2004 година с мисия да насърчава социалната отговорност в българското общество като стимулира сътрудничество между гражданското общество, бизнеса и държавата, с цел подобряване качеството на живот и възможностите за развитие на хората в България.
Фондация Лале предлага финансова и експертна подкрепа за граждански организации, възможности за информация, обучения, обмяна и споделяне на опит. До момента Фондация Лале е инвестирала над 14 милиона лева в реализирането на повече от 680 проекта на местни организации в цялата страна.
Фондация Лале организира различни кампании, борси, конкурси. Фондацията организира годишни награди Проект на Годината за най-добър проект на граждански организации в социална сфера и годишни награди Доброволческа инициатива.
Програма „Научено и споделено”, в рамките на която Фондация Лале организира тематични работни срещи за обмяна на опит и добри практики, има за цел въвеждане и прилагане на нови модели на социална работа с различни групи чрез развитие на капацитета на граждански организации, работещи по сродни проблеми от социалната сфера.

Фондация Лале е активен члена на CSR360 Global Partner Network, Volonteurope, Европейска мрежа Фамилни групови конференции, SIAA, Български Дарителски Форум, Българо - Холандски Бизнес Клуб.

Повече информация за програмите и дейностите на Фондация Лале през 2014 година на www.tulipfoundation.net.

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Подпомагане на социално слабите, на лицата, нуждаещи се от грижи; подпомагане на социалната интеграция; подкрепа за неправителствени организации в България в усилията им да работят ефективно за социални каузи.