Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
авг
09

НПО Профил

Български център за нестопанско право

Български център за нестопанско право

Фондация
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

Публикации

 

Библиотека

25 юли 2018
„Обществените консултации – инструмент за модерни и отворени политики“

Настоящото ръководство съдържа практическите насоки за ефективното прилагане на Наредбата за провеждането на обществени консултации на територията на Столична община, в сила от 15.09.2017 г. Ръководството е създадено в рамките на проект „В диалог с гражданите – обществените консултации като част от отвореното управление на София“, изпълнява нот Български център за нестопанско право с финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа 2018 г. Проектът цели да се подобри взаимодействието между структурите на гражданското общество и органите на местна власт, като се повишат знанията и уменията на участниците в един от инструментите за това – обществените консултации.

свали документа
17 март 2016
Социалното предприемачество като възможност за обезкуражените млади хора?

Настоящият доклад е изготвен по задание на УНИЦЕФ България от екип на Български център за нестопанско право в състав Надя Шабани и Павлета Алексиева, с редактор Любен Панов. Изследването представлява анализ на средата за развитие на социално предприемачество в подкрепа на млади хора, които не учат, не работят и не се обучават в 3 области в България - Шумен, Сливен и Монтана. Целите на анализа са да идентифицира работещи модели на социално предприемачество, в България и в Европейския съюз (ЕС), които да подкрепят решаването на проблемите за целевата група и да предложи препоръки за развитие, съобразявайки се със средата на регионално ниво и идентифицирайки потенциални партньори и заинтересовани лица. Изисква се разрешение за възпроизвеждане на текстове от тази публикация. Моля, свържете се с отдел „Комуникации“, УНИЦЕФ България.

свали документа
27 октомври 2015
Доклад за проблемите на неправителствените организации при достъпа и работата с финансиране по Оперативните програми

Докладът изследва конкретните трудности пред НПО да участват като бенефициенти по оперативните програми и формулира конкретни препоръки, както към НПО, така и към институциите как трудностите да бъдат преодолени. Докладът е подготвен в рамките на проект „Мисията възможна: по-лесен достъп до фондовете на ЕС за финансово стабилни НПО” (BG05/1885), изпълняван от БДЗП и Фондация Български център за нестопанско право. Проектът се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009–2014 г., приоритет Насърчаване на повишаването на капацитета на НПО и развитието на благоприятстваща среда за работа на неправителствения сектор – www.ngogrants.bg.

свали документа
10 февруари 2015
Данъчно облагане на юридическите лица с нестопанска цел - въпроси и отговори, София, 2015

И през 2015 година Българският център за нестопанско право продължава традициите си в изпълнение на своята мисия да оказва правна подкрепа на неправителствения сектор. Форматът е познат на голяма част от НПО – анализ на данъчната рамка на дейността на организациите чрез практически въпроси и практични отговори, предоставени от експерти практици. Ето и кратко съдържание на разгледаната тематика: 1. Общи данъчни задължения на НПО, 2. Данъчно облагане по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане, 3. Данъчно третиране на даренията, 4. Данъчно третиране на НПО по реда на Закона за данък върху добавената стойност, 5. Облагане с местни данъци и такси, 6. Примерни образци на документи. На добър прочит!

свали документа
30 септември 2014
De Minimis в България и в други страни членки на ЕС

Анализ на регламентацията и практиките за прилагане на правилата за държавни помощи и за минимални помощи (de minimis) в България и в други страни членки на ЕС

свали документа
29 август 2014
"Упражнение" по гражданско участие

Настоящият материал обхваща анализ на правната рамка и практиките за включване на НПО в институционални форми на гражданско участие. Той бе един добър повод да сверим часовниците си по отношение на развитието на определени форми на гражданско участие в България предвид обществено-политическата обстановка в последните две години. Изхождайки от навика в България постоянно да „ъпдейтваме" актове и правила, за да догонваме международни стандарти и добри примери, по отношение на гражданското участие смятаме, че това няма да е толкова ефективен подход (за съжаление). Причината? Причината е, че „отворено управление", прозрачност и публичност, стремеж да се обхванат нуждите на различни групи в обществото и търсенето на пресечната точка между интересите, постигането на консенсус и правенето на компромиси – всичко това са на първо място ценности и белези на общественото самосъзнание и едва след това се превръщат в нормативно записани стандарти. В крайна сметка заявката на държавата и претенцията на българските организации, че всичко това е възможно и постижимо следва, освен с промени в правната уредба, да бъде подплатено и със спазването на общоприети стандарти и установяването на съответстващи им добри практики. Анализът е създаден в рамките на проект „Къщата на гражданското общество – общност за развитие" (BG05/576), изпълняван от БЦНП и Фондация ПроИнфо. Проектът се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.(www.ngogrants.bg).

свали документа
09 юли 2014
МОСТОВЕ: ПАРТНЬОРСТВО В СТРАТЕГИИ И ДЕЙСТВИЕ

Практики за взаимодействие между граждански организации и публична администрация

свали документа
19 май 2014
Доклад Относно Проблемите пред неправителствените организации в България

Докладът представя основните изводи и резултати от проведени 6 регионални срещи в страната в периода декември 2013 г – април 2014 г., имащи за цел представяне на Стратегията за подкрепа развитието на гражданските организации в Република България (2012 – 2015), приета от Министерски съвет, както и идентифицирането и обсъждането на основните проблеми пред българските неправителствени организации с оглед тяхното устойчиво развитие и ефективно участие в процесите на вземане на решения на национално и местно ниво. Регионалните срещи бяха проведени както следва: за Северозападен район – в Ловеч на 2 декември 2013 г., за Северен централен район – в Русе на 3 декември 2013 г., за Североизточен район – във Варна на 4 декември 2013 г., за Централен южен район - в Пловдив на 29 януари 2014 г., за Югоизточен район - в Стара Загора на 30 януари 2014 г. и за Югозападен район – в София на 25 април 2014 г. Докладът и регионалните срещи са в рамките на проект "Партньорство в стратегии и действия", изпълняван от от Български център за нестопанско право и Фондация ПАЦЕП, с финансовата подкрепа на Българо-Швейцарската програма за сътрудничество чрез Фонда за реформи, свързани с участието на гражданското общество.

свали документа
26 март 2014
Компаниите и организациите с нестопанска цел: сътрудничество, дарителство и инвестиции

Бизнесът и организациите на гражданското общество (ОГО) показват множество сходства, които откриват безпрецедентни възможности за различни форми на сътрудничество. Целта на тази кратка брошура е да послужи като вдъхновение, като представи огромния набор от начини, по които компаниите и ОГО могат да работят заедно – на базата на примери от Чешката Република и България – за това как да преследват споделената визия за добър живот.

свали документа
05 март 2014
Социалното договаряне в България и европейският опит при предоставянето на социални услуги от външни доставчици

Най-новата публикация на Българския център за нестопанско право разглежда социалното договаряне в България 12 години след стартирането му. Публикацията включва няколко части. Първата представлява правен анализ на механизма на социалното договаряне през призмата на действащото законодателство и основните нормативни актове, които го регламентират – Закона са социално подпомагане и Правилника за приложението му. Правният анализ изследва процедурата по възлагане на социални услуги, както и взаимоотношенията между страните в този процес (възложители, доставчици на социални услуги и контролиращи органи). Той разглежда финансовите аспекти на социалното договаряне – приложението на единния финансов стандарт и свързаните с него предизвикателства пред доставчиците. Интересен аспект от анализа е изследването на възможността за прилагане на механизма на договаряне при предоставянето на образователни и здравни услуги, финансирани с публични средства към частни доставчици. Втората част от публикацията представлява анализ на практиките, които възникват при прилагането на механизма на социално договаряне. Целта му е като изследва нагласите на основните участници в системата за предоставяне на социални услуги в България (общинските администрации, доставчиците на услуги, компетентните държавни органи и потребителите), да очертае практическите ползи и недостатъци на съществуващите практики. Третата част от публикацията е посветена на европейския опит при предоставянето на социални услуги. Съществуващите форми на възлагане на услуги се изследват в 5 европейски страни – Чехия, Франция, Унгария, Полша и Великобритания. Заключителната част от публикацията съдържа основните изводи и препоръки за усъвършенстване на правната рамка и на практиките при социалното договаряне, както и възможностите за регламентиране на сходни модели в други сфери (здравеопазване и образование). Публикацията е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд, в рамките на проект: Социалното договаряне – инструмент за по-добри резултати за хората", изпълняван от Български център за нестопанско право в партньорство с НСРОБ и Европейски център за нестопанско право. Проектът е финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешки ресурси“, Без граници: Компонент 1 – Фаза 2.

свали документа
   1  2    »