Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
24

НПО Профил

Верният настойник

Верният настойник

Сдружение
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

Представляващ (и)

Жельо Стоянов Желев

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.