Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
22Национална мрежа за децата изрази становище относно промени в Устройствения правилник на Държавната агенция за закрила на детето

Децата на България нямат нужда от промени на парче, свързани основно с прехвърляне на функции от една дирекция към друга, а от цялостна визия за повишаване благосъстоянието на всички деца и родители и реформа на съществуващите към момента структури, смята Национална мрежа за децата.


Нужна е промяна на политиките и практиките към подкрепа на всички деца и родители и цялостна концепция за реформа в структурите и правомощията на органите в системата на грижи и закрила, се казва в становището.


Национална мрежа за децата счита, че предложенията за промени в проекта на Постановление за изменение и допълнение на Постановление на Министерския съвет от 15 февруари 2001 г. за приемане на Устройствен правилник на Държавната агенция за закрила на детето не отговарят на нуждите на децата и родителите, както и на основните предизвикателства пред специалистите, работещи на терен.


Сред проблемите, които открояваме като най-съществени, са продължаващата с годините висока натовареност на работещите в системата за закрила, липсата на изисквания за специализирано висше образование и професионални стандарти, качествена подготовка и последващи обучения, мониторинг, супервизия и други.


Проблемите в политиките и практиките няма да бъдат решени с прехвърлянето на функции от една дирекция към друга. Според нас са необходими цялостна визия за промяна на законодателството и политиките с оглед преориентирането им към подкрепа на всички деца и родители в страната, както и създаване на концепция за реформа в структурите, които отговарят за децата и семействата, което включва и преосмисляне на правомощията, ролята и мястото в административно-функционално отношение на Агенцията за социално подпомагане и Отделите за закрила на детето, които са част от тази структура; Централната и Местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и ролята на местните власти.


Изведените в доклада на министър Донев обстоятелства и аргументи за промените не стъпват на факти, данни и доказателства и отсъства всякаква връзка с изводите и препоръките от направения Функционален анализ на ДАЗД по проект „Изготвяне на функционален анализ за подобряване на ефективността и ефикасността на администрацията на Държавната агенция за закрила на детето“, финансиран по Договор N: 14-11-7/19.09.2014 г. по Оперативна програма „Административен капацитет“ със средства от европейските структурни фондове, който не е публичен и все още не е предоставен на заинтересованите страни, включително на Национална мрежа за децата, въпреки официалното искане, отправено в края на 2016 г.


Неприятно изненадани сме и от поредния пример за липса на професионално обсъждане, съгласуване и координиране на планирани промени, свързани с правата на децата и функционирането на системата за закрила и услуги, и начина, по който е взето решение те да се случат на практика. По наша информация, темата не е била обсъждана в нито един от съществуващите междуведомствени и експертни формати, в които участват не само представители на отговорните министерства и агенции, но и местни власти и граждански организации, работещи с деца и семейства като Национален съвет за закрила на детето и различни работни групи.


Национална мрежа за децата счита, че предложенията за промени в Устройствения правилник на ДАЗД, свързани с прехвърлянето на основни дейности от настоящата дирекция „Политики и програми за детето, стратегическо развитие и координация“ към предложената нова дирекция „Контрол и методическа подкрепа за правата на детето“, крие съществени рискове от невъзможност за изпълнение на специфичните функции на Агенцията. Това включва както изпълнението на функциите, свързани с политики и стратегическо развитие, така и контролните функции относно спазване на правата на детето във всички държавни, общински и частни училища, детски градини и ясли, центровете за подкрепа за личностно развитие, лечебни заведения, дирекции „Социално подпомагане“, доставчици на социални услуги за деца и на юридически лица с нестопанска цел, работещи в сферата за закрила на детето.


Повече информация може да намерите в пълния текст на становището, изпратено в ДАЗД (DOCX, 80 KB)

 

Публикувано от:

Национална мрежа за децата

 

Сходни публикации

17.07.2017
Цвета Брестничка: Насилието в медиите се обезсилва, ако наблегнем на дигиталната и медийна грамотност при децата  Цвета Брестничка: Насилието в медиите се обезсилва, ако наблегнем на дигиталната и медийна грамотност при децата

В много случаи медиите си позволяват нарушения в гонене на висок рейтинг в по-скандални предавания и ...

30.03.2017
Мария Виденова: Дислексията е дар, но трябва държавата и учителите също да го разберат Мария Виденова: Дислексията е дар, но трябва държавата и учителите също да го разберат

Дислексията не е заболяване, а различен начин, по който мозъкът обработва информацията. Между 10 и 15% ...

27.02.2017
Как да разпознаем, че детето ни е жертва или насилник Как да разпознаем, че детето ни е жертва или насилник

Вчера едни родители изпратиха на училище здраво и усмихнато момиченце, а си прибраха безжизнено телце. ...