Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
19Национална мрежа за децата със становище към Конституционния съд за Закона за предучилищното и училищно образование

На 30 ноември Национална мрежа за децата изпрати свое становище до Конституционния съд на Република България по негова покана във връзка с искане на 71 депутати от парламентарната група на БСП за установяване на противоконституционност и несъответствие с международното право и международните договори на разпоредби от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО).

Атака срещу ЗПУО засяга множество членове на закона, както и различни поднормативни законови актове. НМД взе отношение по някои от тях, които счита за основни и релевантни на своята работа: държавните образователни стандарти, автономията на училищата и детските градини и финансирането на частните училища от държавния бюджет. На мнение сме, че Конституционният съд би следвало да остави без уважение искането на народните представители.

Според нас ЗПУО изпълнява своите цели до момента и работи в услуга на българското образование и не може да се говори за обосновано противоречие между него и Конституцията на Р България. ЗПУО е в синхрон с принципите на правовата държава и на разделението на властите, като облича в законови текстове отношенията, които подлежат на принципна и трайна уредба. По този начин бива гарантирана както стабилността на обществените отношения по повод и във връзка с образованието на децата в България, така и детайлизирането на уредбата, съобразно различните специфики на материята.

Неправилно е внушението, че училищната автономия, определена в Закона, е еквивалентна на тази на автономните в управлението си висши учебни заведения. ЗПУО осигурява автономия на училищата да разработват учебни планове, учебни програми за разширена и допълнителна подготовка, както и да разпределят учебната програма в рамките на съответния етап в зависимост от потребностите на учениците. По този начин се постига свобода на училището да определя целите и резултатите (придобитите компетентности) на училищно ниво въз основа на потребностите и интересите на учениците.

По повод финансирането на частните училища ние споделяме позицията, че следва да се държи сметка за ефекта на това законодателно решение с оглед осигуряването на равен достъп до качествено образование за всички деца. Изискването за държавно финансиране се отнася за всички училища и е подчинено на стремежа децата да бъдат третирани еднакво, независимо от собствеността на училището, в което се обучават. Намираме, че подобно поведение от страна на държавата не само че не е в противоречие с Конституцията, а напротив – то е в израз на чл. 53 от КРБ, който в ал. 6 казва, че „държавата насърчава образованието, като създава и финансира училища“, както и на чл. 23, ал. 1, изр. 1: „Държавата създава условия за свободно развитие на науката, образованието и изкуствата и ги подпомага.“. То е обществено необходимо и оправдано с оглед социалния характер на държавата и принципа за справедливостта.

Вижте пълния текст на становището тук – Сановище НМД ЗПУО (PDF, 576 KB)
 

Публикувано от:

Национална мрежа за децата

 

Сходни публикации

21.12.2018
Тайните арести – дали правата на детето са подарък само за послушните деца? Тайните арести – дали правата на детето са подарък само за послушните деца?

Национална мрежа за децата категорично осъжда изказвания на зам.-министъра на правосъдието г-н ...

19.12.2018
Депутатите не бива да приемат проекта за Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество Депутатите не бива да приемат проекта за Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Законопроектът погазва добрите практики в демократичния законодателен процес и хвърля тежка сянка ...

14.12.2018
Върнете централна минерална баня на София (Гражданска позиция) Върнете централна минерална баня на София (Гражданска позиция)

Граждани по халати за баня протестират срещу опита на Столичната Община да  наруши собствената си ...