Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
07Оворено писмо от Институт по социални дейности и практики относно предложението за Законопроект за изменения в Наказателния кодекс

Институт по социални дейности и практики изпрати отворено писмо до парламента с копие до медиите в страната. Повод за писмото е предложението за Законопроект за изменение на Наказателния кодекс.

В писмото се казва:


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

 

Институт по социални дейности и практики повече от 15 години прави изследвания, обучения, разработва методически материали, развива практики за психо-социална и социално-педагогическа работа с деца в конфликт със закона.

Този наш опит ни дава основание да се противопоставим категорично на начина, по който се правят опити да се решават сложни проблеми и се надяваме, парламентът да вземе решение, на основата на задълбочен анализ. Специализираното наказателно законодателство за деца предполага усилия за обединяване на санкция и подкрепа със здравни и образователни мерки, така че да се спре развитието на устойчиво поведение в конфликт със закона.

Повече от двадесет години се правят неуспешни опити от страна на редица правителства у нас за реформа в сферата на т.н. детско правосъдие. Тези усилия се оказаха недостатъчни, по-скоро имитативни, без ясна философия и концепция за превенция на престъпността сред младите хора. Не бяха направени изследвания и анализи от държавата, а направените от граждански и международни структури не бяха ползвани, дори не се познават от по-голямата част от взимащите политическо решение. Спирането за пореден път на реформата, показва най-малко недостига на интерес към проблемите на децата и връзката им с поведението в конфликт със закона. Настояваме да се направи сериозен анализ на действията на отговорните институции по отношение на случаите, които поставиха темата на дневен ред. И по-специално на случая на 17-годишния младеж извършил изключително тежкото престъпление.

Отговорни за първичната и вторична превенция на детската престъпност са Местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, според действащия ЗБППМН. Именно неприемането от различни обществени групи на тяхното закриване е една от основните причини да се блокира реформата. Бихме искали да се отговори на въпросите – има ли наложени възпитателни мерки и какви, как те са съответствали на особеностите на проявите на младежа, каква е била възпитателната концепция при прилагането им, как се е развивала работата със случая на това дете, и най-вече как са оценявани резултатите и кой носи професионална отговорност за тях?

Апелираме да се направи анализ и на прилаганите мерки за закрила и тяхната ефективност по този случай. Втората сериозна пречка за реформа е становището на държавната администрация на МТСП, че децата под 14 г. трябва да са обект на системата за възпитателни мерки, както сега това се предвижда според ЗБППМН. В този смисъл, децата с поведенчески прояви не са целева група на Закона за закрила на детето, което е грубо нарушение на техния статут като деца в риск.

Също така, бихме искали да се направи анализ на действията на образователните структури  по отношение на този младеж, и причините, по които едно дете, остава извън образователната система. Подчертаваме, че е необходим анализ на образователната система и нейната готовност да посрещне дете в сериозен социален риск. Смятаме, че анализи от типа “виновни са семейството и детето” не са професионални.

На следващо място, настояваме да се направи анализ и на прилагането на наказания по НК, ако вече има такива, да се проучи тяхната ефективност. Както и усилията, които са положени за индивидуализиране на наказанието в този случай и за постигане на неговата цел, залегнала в наказателното законодателство. Дали при постановяване на наказанието е направена индивидуална оценка, дали са включени програми и какви, кой и как ги е изпълнявал, кой и как е проследил за резултатите от тях?

И не на последно място, според нас е изключително важно да се проучи и анализира доколко всички тези структури, а и други като здравните например, са действали съвместно в името на най-добрия интерес на детето, а не в името на своя институционален интерес, което по наши наблюдения е по-честата практика.

Изразяваме своята професионална готовност да допринесем за този процес с целия си опит и познания.

 

                                                              С уважение:

                                                                                проф. Нели Петрова,

                                                                                Председател на Управителния съвет  на

                                                                                Институт по социални дейности и практики

 

 

 

 

София

10.02.2020

 

Публикувано от:

Институт по социални дейности и практики

 

 

Сходни публикации

20.05.2020
БХК оспорва пред съда заповедта на министъра на здравеопазването, ограничаваща протестите до десет души БХК оспорва пред съда заповедта на министъра на здравеопазването, ограничаваща протестите до десет души

В централните градски части се събират по много повече от десет души, макар и неорганизирано, ...

08.05.2020
Д-р Събина Събева, директор фондация „Международна социална служба“: Законът за социалните услуги ще повиши качеството на услугите и нивото на професионалистите Д-р Събина Събева, директор фондация „Международна социална служба“: Законът за социалните услуги ще повиши качеството на услугите и нивото на професионалистите

Фондация „Международна социална служба – България“ оказва подкрепа на деца и младежи в риск и техните ...

30.04.2020
Георги Богданов, мрежата за децата: Политиците трябва да различават пропаганда от социална реформа Георги Богданов, мрежата за децата: Политиците трябва да различават пропаганда от социална реформа

Законът за социалните услуги трябва да влезе в сила незабавно още на 1 юли и да помогне на цялата ...