Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
21„Новият Акропол" – какво е философията на практика

Разкази за НПО
„Новият Акропол" – какво е философията на практика

Като човек с интерес към философията, се чудех дали множеството течения в нея се преподават извън университетите или училищата. Мислех се дали съществува съвременна школа, която възпроизвежда класическите философски течения по маниер, привличащ всякакви хора, независимо от пол, раса, възраст, етнос, религия, националност, образование, хоби, или професия. Разсъждавал съм дали има начин философията да бъде истински ценностен ориентир и прагматичен инструмент за ежедневните ситуации, в които попадаме.

С подобна нагласа се срещнах с Антонин Винклер, основател на българския клон на Международна организация „Новият Акропол", който е негов първи и настоящ национален директор. Той е роден през 1973 г. в град Хранице, Чехия. Завършва строителен техникум със специалност „Строителство и реконструкции“, а после следва философия и немски език във Философския факултет на университета в Бърно. Владее чешки, български, испански и английски. Става член на международната организация още през 1994 г. и завършва заложените в нейната програма курсове. Започва преподавателската си дейност две години по-късно, като прави изследвания в сферата на психологията, теологическия символизъм, социополитиката, моралната философия и др. Автор е на множество студии и статии в тези и други тематични области.

Международната организация „Новият Акропол“ е създадена през 1957 г. от проф. Хорхе Анхел Ливрага (1930-1991) – философ, писател и историк. Целта на организацията е не само да изследва системно философията като теория, а да работи за това тя да бъде практически инструмент в живота на хората, инструмент, който носи морален и социален ценностен модел, който гради по-добри и по-ползотворни за обществото. Днес мрежата се простира в 55 държави и има общо 360 центъра. Членовете й са от 48 различни култури и говорят на 25 езика.

Освен че функционира като философска школа, дейността на организацията обхваща проекти от сферата на доброволчеството, културата, театъра, изобразителното изкуство. Равносметката за десетгодишното й присъствие в България е следната: 3402 изнесени лекции, 16 философски семинара, 73 културни вечери и тържества, 38 художествени ателиета и работилници, 26 театрални пиеси, 44 еко и социални проекти, 29 посещения в детски домове, 10 дарителски акции и 8 мероприятия за почистване на паркове. Общият брой доброволци, работили със сдружението, е над 500.Какво означава името „Новият Акропол"?


Етимологията на името на асоциацията идва от старогръцки. „Акрос" означава връх, а „полис" – град. По думите на Антонин Винклер, „древните гърци така са назовавали най-възвишените места. В един град „акрополис“ означава мястото, където хората са по-близо до онова, което е свещено за тях – богове, мечти и идеали“. Днес тази концепция означава преоткриването на „вътрешното небе“, какъвто е жаргонът сред доброволците и членовете на организацията. „Новият" пък препраща към начина на това търсене, който да отговаря на настоящето и да е подходящ за епохата, културата и манталитета на дадено общество.  


Този процес се възпроизвежда чрез основополагащите идеи на философията. Според моя събеседник една от тях е „любов към познанието и мъдростта", заложена още от самото ѝ възникване. Винклер поддържа максимата, че „формите се променят, идеите важат". Или с други думи – дадена среда, обстоятелствата и условията са променливи, но не оказват влияние върху непреходните идеи, дори да са формулирани преди хилядолетия.

Методът на изследване в школата


„Новият Акропол“ предлага разглеждането на най-разнообразни теми и предмети в курсовете, лекциите и семинарите, които организира: Въведение в мъдростта на Изтока, Психология, Теологически символизъм, Философия на морала, История на Античната философия, Реторика, Сравнителна религия, Философия на науката, Естетика, История на модерната философия, Диалектика, История на Източната  философия, Древни езици, Антропогенеза и Космогенеза, Астрология, Алхимия, Практическа философия, Упражнения по психология. В рамките на учебната програма на сдружението се прави съпоставително анализиране на философските школи, религии, културни движения, националните традиции. Учебната програма предлага разглеждане на голям набор от философски течения – от платонизма, ученията на Аристотел, неоплатонизма, рационализма, емпиризма, до например идеализма на Кант. Правят се  и паралели между източните (от Близкия и Далечния изток) философии с тези от Западния свят. Това включва европейската континентална философия, както и аналитичната, характерна за част от англоезичните страни (Англия и САЩ). Не се разглеждат онези теории, които се смятат за твърде крайни.  

Нагледно този сравнителен метод на учене помага за синтез, който се прави на фона на толкова разнороден, многолик и хетерогенен свят. Това обаче далеч не означава уеднаквяване на културните, националните, религиозните или друг вид социални различия. Кредото на това международно движение е за „универсално братство“, което да гради мостове на мястото на пропастите между различните видове общности и групи. Да поддържа диалог на човеколюбие, уважение към достойнството и различността. Според Антонин този процес е бавен и следва пътя на социалната и културната еволюция. Когато го попитах дали идеалът за универсално братство е постижима реалност или красива утопия, той ми отвърна: „Нито реалност, нито утопия, а нещо средно между двете, което може да се нарече идеал.“

Философията като активен начин на живот


„Новият Акропол“ съдържа един много важен компонент – доброволчеството. Според Антонин не би било достатъчно самo да се преподават духовни и морални ценности, без да се зададе образец, който да ги прилага в ежедневието. Той смята, че философията се е превърнала в свръхтеоретична наука. И затова техните курсове акцентират не толкова върху академичния вариант на философията, колкото в нейната практическа насоченост.Всъщност цялата дейност на асоциацията е основана на доброволчески принцип. Редовните й членове са около 50 души, но стотици други се включват в различните направления – работа за някоя кауза,  философските курсове, театралната група или арт ателиетата. Чрез членските вноски, таксите за курсове и даренията организацията успява да обезпечи само основните си разходи. Работата й е организирана чрез екипи от доброволци. Една част от тях помагат за провеждането на курсовете и работилниците. Друга се занимава със социален проект за деца, лишени от родителски грижа, в рамките на който посещават домовете и помагат за образоването на децата. Третата се занимава с организирането на доброволческите инициативи в обществена полза извън организацията.Хората в „Новия Акропол“ доброволстват в сферата екологията, социалната и хуманитарната помощ. Партнират си с други НПО, а също и със Столична община. През тази година например са имали четири екологични мероприятия на Витоша, като са успели да ремонтират изцяло мостовете и дървените скари между хижите Бор и Планинарска песен.

В сферата на културата и изкуството участниците правят своя скромна авторска продукция. Съвсем наскоро са започнали ръчно да изработват магнити, на които са изписани български народни поговорки.  Всеки от участниците в семинарите има възможност да участва в малка авторска театрална постановка, да експериментира, да учи и да се развива в изобразителното изкуство, като за всяко от практическите занимания има опитен ръководител. Възпроизвеждат се археологически репродукции от Древен Египет и Древна Гърция. Експериментира се с различни техники, жанрове и изкуства –от рисуване върху стъкло до икебана. Събитията се провеждат в центъра на „Новият Акропол“. Целта им е да преоткриват и утвърждават потенциалните артистични заложби, но не само това. Например курсът за емоционална интелигентност помага за комуникационните, професионалните и изобщо социалните умения, но на първо място е по-доброто разбиране на отсрещния, по-добрият емоционален „прочит“ и съответното реагиране в дадена ситуация, независимо къде, кога и с кого. Именно това споява участниците, доброволците и посетителите в „Новият Акропол“. „Това е желанието да познават, да се развиват и да помагат“ – казва Антонин.

Доброволчеството, опознаването на различните култури, традиции, религии и философии чрез практически курсове следват идеалистично звучаща цел – гражданско общество, съставено от взаимно уважаващи се и помагащи си общности. В „Новия Акропол“ са оптимисти, че подобно бъдеще се гради с малки, но сигурни крачки.


Снимки: „Новият Акропол"


Автор: Антонио Костадинов, стажант на НПО Портала, студент по журналистика в СУ

Източник: НПО Портал, 12 септември 2017