Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
авг
18Промяната зависи от нас

Разкази за НПО
Промяната зависи от нас

„Другите часове” в училище – опит за решение


В днешно време за повечето млади  хора училището е повече социално място, отколкото място за получаване на знания. За голяма част от тийнейджърите социалното общуване и общностната ангажираност свършват с решаване на въпроси като „от кой час да избягаме целия клас“ или „кого да хвана да ми напише есето“. Сдружение „ИМКА“ – Габрово са се заели с амбициозната задача да се борят с това. Просто защото вярват, че всеки млад човек има освен право  на достъп до възможности за обучение и развитие, така че  да реализира пълния си потенциал, също и задължение и отговорност да участва  активно в живота  на своята общност. В рамките на 10 месеца проектът „Другите часове", реализиран благодарение на най-голямата социално отговорна инициатива на Лидл България „Ти и Lidl за по-добър живот"  цели  да внесе позитивна промяна в  ученическите  общности  на четири училища в  две от  общините на Габровска област – Габрово и  Севлиево, чрез  овластяване и насърчаване на младежкото участие.

 

Проектът  осигурява директно включване на 1000 ученици от четири училища (Национална Априловска гимназия в Габрово, Природо-математическа гимназия Акад. Иван Гюзелев” Габрово, Професионална гимназия по туризъм „Пенчо Семов” Габрово и Професионална гимназия по механо- електротехника” ген. Иван Бъчваров” Севлиево.). Чрез осъществяване на 64 интерактивни часове, инициативи за сплотяване на ученическите екипи на пилотно избраните класове, две двудневни обучения от типа „Връстници обучават /консултират връстници” и осъществяване на 4 малки инициативи,  подготвени от учениците от избраните класове и съобразени с потребностите от промяна в ученическите общности в отделните  училища и с възможностите, интересите и  желанията  на  младежите, както и и провеждане на две кръгли маси за споделяне на опита и добрите практики от неговото реализиране.

 

Екипът на „ИМКА“ – Габрово вярва, че осъществяването на дейностите и инициативите ще спомогне  за  преодоляване на апатията и слабата ангажираност на учениците в училищни и извънучилищни дейности и обществено значими каузи, повишаване на мотивацията им за активно участие в живота на местната общност, както и за поемане на по-голяма отговорност за собствено им развитие.

 

Възрастните като партньори в процеса на „порастване“ имат изключително важната роля да бъдат пример, да споделят опит, да насочват и подкрепят. Затова партньорското взаимодействие между заинтересованите страни – ученици, преподаватели, педагогически съветници, родители, неправителствени организации и местни власти е от изключителна важност за резултите от проекта. Най-малко 60 възрастни участват активно в реализацията му с вярата, че усилията им ще допринесат за развитието на младежите и ще спомогнат за повишаване на активността им за преодоляване на дефицита на социални умения и организационни компетенции.

 

Изследване на PISA 2015 показва, че близо 40% от деветокласниците у нас са функционално неграмотни, т.е. не могат да осмислят информацията, да решават практически проблеми и не разполагат с ключови когнитивни умения, важни за тяхната реализация на пазара на труда, както и за пълноценното им участие като граждани.

 

На база на наблюдения и консултации с 100 ученици и на собствен опит, ИМКА избра да работи приоритетно върху следните проблеми: слаба ангажираност на учениците в училищни и извънучилищни дейности и обществено значими каузи, липса на умения за самооценка на  лични качества и компетенции, маскирано младежко участие, дефицит на екипно взаимодействие, неефективно решаване на проблеми в училищната и в местната общност.

 

Мотивирането на младежката аудитория в училище е трудно – много фактори имат влияние върху активността и мотивацията на учениците: родители, учители и класни ръководители, културата на взаимодействие и общата среда в училище, използваните методи за работа от учителите, посланията, които общността и обществеността като цяло отправя към младежите.

 

Проектът „Другите часове" на Сдружение „ИМКА" – Габрово активно търси решения и начини да се поддържа интереса и мотивацията на младежите за по-ефективно взаимодействие със своите съученици и по-активно участие в живота на училищната общност.

Автор: Фондация Работилница за граждански инициативи

Източник: Фондация Работилница за граждански инициативи, 19 юли 2018

 

 

Сходни публикации

01.08.2018
Смарт класна стая в Природо-математическата гимназия в Ловеч Смарт класна стая в Природо-математическата гимназия в Ловеч

Бъдещето чука на вратата. Наш е изборът дали да му отворим и да го пуснем малко по-рано или да го ...

31.05.2018
Нещо трябва да се промени! Нещо трябва да се промени!

Когато светът се нуждае от все повече мислещи личности, неконвенционални творци и не на ...

25.07.2017
Сдружение на олимпийските отбори по природни науки - инвестиция в бъдещето на децата, образованието и нацията Сдружение на олимпийските отбори по природни науки - инвестиция в бъдещето на децата, образованието и нацията

В края на миналата година бяха оповестени резултатите от Международния тест PISA за функционалната ...