Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
15Пищов 4 - Легитимност чрез прозрачност

Разкази за НПО
Много НПО не си задават въпроса „Какво е добро управление?". По-често срещаният сценарий е донорите, които са в процес на вземане на решение дали да финансират дадена организация, или не, да правят предварителен анализ. В него се разглежда доколко се спазват принципите на доброто управление (good governance), като много често при отсъствие на достатъчно надеждни индикатори, донорите отказват финансиране или избират да насочат бюджетите си към други организации.

Какво е добро управление?


Според работната група за добро управление в Централна и Източна Европа доброто управление е: "прозрачен процес на вземане на решения, чрез който лидерството в една организация по ефективен и отчетен начин насочва ресурси и упражнява правомощия на основата на споделени ценности."

Стандартите за добро управление дават възможност за защита от риск едно НПО да стане персонално зависимо, да изпадне в ситуация на юридически и процедурен безпорядък, да не управлява ефективно своите ресурси и финанси, да не завършва успешно проектите, по които работи, да губи публична репутация, партньори, съмишленици и донори и в крайна сметка да изпадне в невъзможност да изпълни мисията, с която е създадено. Въвеждането и спазването на стандарти за добро управление, от своя страна, гарантира повече прозрачност и по-широка легитимност на организацията. Сред водещите стандарти за добро управление на НПО са:

1. Отчетност

Неправителствените организации не работят за себе си, те изпълняват обществена и гражданска функция в частна или обществена полза. Създават се с идеална цел, а отчетността на изпълнението на заложената мисия, приетите цели и реализираните дейности и проекти е от ключова важност. Отчетността дава възможност да се оцени както резултата, така и амплитудата на постигнатата промяна, влиянието върху обществената среда и ползите.

Организациите, чрез своите органи (настоятелство, общо събрание, съвети и др.), трябва да създадат процедури, системи, механизми за оценка, проверка и контрол върху взетите решения и отчитане на резултатите при изпълнението на заложените цели. Това може да се случи чрез периодични отчети на членовете на екипа по отношение на тяхната дейност.

Инвестирайте време и ресурси при създаването на такъв тип практики на отчетност и процедури, така ще разграничите ясно функциите и правомощията на различните органи, ще гарантирате прозрачност пред членове, партньори, донори и бенефициенти и ще имате устойчиво развитие, независещо от персонални промени или конкретни дейности.
2. Структура, правомощия и разделение на функции и делегиране на права

Законът дава само необходимия минимум, в рамките на който трябва формално да структурирате дейността и управлението на вашето НПО, но вие, следвайки принципите за добро управление, можете и следва да ги развиете. Например, като предвидите създаването на допълнителни органи (обществени съвети, комитети, експертни съвети, др.) и въведете допълнителни политики, даващи гаранция за това, че се вземат добри решения.

Структурата и правомощията на органите се разписват в устава/устройствения акт, но това не пречи конкретни процедури да се доразвият в допълнителни вътрешни документи. Следва да бъдат приети ясни правила, които да дават гаранции за процеса на вземане на решения – ясно разписани мнозинства, гласуване, кворум и пр.

Добра практика е, ако върховният колективен орган има поне три срещи в годината. Те не бива да имат формален характер. Чрез тях следва да се търси интегритет, повече ангажираност към дейността, подкрепа на взетите решения или ревизия спрямо постигнатите резултати, даване на нови идеи за партньорства, донори, проекти и др.

В дейността на всяка организация има ситуации, в които се налага вземането на бързи, оперативни решния или решения при извънредни обстоятелства. За да няма спор по отношение на тяхната легитимност, е добре в процедура да се опише предварително правомощията и обхвата на отговорност за вземането на подобни решения, както и тяхното отчитане и потвърждаване от съответните управителни органи. Основнанията и изключенията, при които се подхожда към такъв тип решения, следва да бъдат описани максимално изчерпателно, за да не изпадне организацята в криза.

3. Разделение на „властите" в НПО или защо не бива да се смесват правомощията по управление и надзор

Вземането на решения и оперативното управление като два елемента на един и същи процес следва да бъдат разграничени, но свързани помежду си. Първият елемент касае упражняване на правомощия (например попълване състава на орган, гласуване на годишния бюджет и др.), а вторият - ежедневното и текущо управление (например назначаване на екипа, приемане на техните отчети, разплащане и пр.) Много често не се прави разлика между върховния и управителния орган, от една страна, и екипа на организацията, от друга, но това са две различни неща.

Върховният орган е този,

 • който дава кредит на доверие на управителния орган (управителния съвет, председателя, директора) и оценява регулярно неговата работа, а председателят/директорът избира и дава кредит на доверие на екипа си;
 • пред който управителният орган се отчита, така както екипът, който осъществява оперативното управление се отчита пред управителния орган;
 • който има изключителните правомощия да осъществява надзор върху дейността на управителния орган, като той може да го осъществява чрез допълнително създадени и вписани в устава контролни органи, изграждането на временни такива или пряко.
Важно е да не забравяте, че при осъществяването на своята дейност, организациите в обществена полза имат забрана да сключват сделки с лица от органите си (и определени категории техни близки), освен ако не са в очевидна полза (т.е. на значително по-ниски от пазарните цени) или при общи условия, публично обявени.

4. Професионални и етични стандарти:
 • Доброволност на участието - членовете на органите не са платени.
 • Изисквания към членовете на управителните органи да са доказани професионалисти и експерти в областите на действие, с висок морал и добър публичен имидж. 
 • Политики за добро управление на ресурсите, избягване на конфликт на интереси.
 • Етични кодекси и/или правила, приложими към съответното поле на дейност и към всички членове на НПО.
 • Системи за внедряване, развитие и прилагане на тези правила на саморегулация и осигуряване на приемственост и устойчивост, независимо от персоналния състав на управителните органи;

Приемствеността и устойчивото развитие са сред най-важните задължения, които действащите органи на управление на едно НПО трябва да обезпечи. Това дава дългосрочна перспектива за развитието му, увеличава прозрачността, привлича и мотивира нови хора, които да се включат в дейността му. Затова създаването на политики за развитие и насърчаване на членство, менторство, повишаване на личния капацитет, доброволчество и създаване на компетенции за участие в управителните органи сред членовете на НПО, са сред най-важните вътрешно-организационни дейности.


5. Прозрачно и отговорно финансово управление

За да бъдете максимално прозрачни, публикувайте на своя официален уебсайт или на друго подходящо място (като www.ngobg.info) информация за структурата на организацията, докладите за дейността й, както и годишните финансови отчети.   

Кои са най-важните неща, свързани с финансовото управление, които трябва да следите:
 • Наличността на средства за заплати;
 • Дали има достатъчно приходи, които да покрият планираните разходи;
 • Сравнение между действащ и планиран бюджет;
 • Състояние на резервите – дали резервите са се намалили или увеличили спрямо предходната година и защо.
6. Ефективно интернет позициониране: е-организация

Организация, която иска да бъде максимално прозрачна и отчетна, задължително трябва да има профил във виртуалното пространство.Oт изключително значение е на фициалniq уебсайт да е наличен актуален устава/устройствен акт на организацията, докладите за дейността, годишните финансови отчети, както и информация относно:

 • Начин на управление - каква е организационната структура на НПО, кои са управляващите лица, кой представлява организацията;
 • Начин на финансиране - чрез каква дейност НПО се самоиздържа; кои са донорите на организацията (държавата чрез делегиран бюджет, други НПО, меценати, филантропски организации), какъв е размера на предоставените от тях средства; кои са другите източници на финансиране на организацията.

Уебсайтът на едно НПО не е просто формалност. Той е инструмент, чрез който  се комуникира най-пряко и ефективно както с всички публики. Чрез навременната му актуализация и публикуване на информация се показва както динамиката в дейността на организацията, така и прозрачността, която всяко НПО трябва да има при осъществяване на своята дейност.


Всъщност, ще се получи ли?


Някой би могъл да оспори горните принципи и би казал: „По-добре по-малко хора да са ангажирани с вземането на решения, за да е ясно чия е отговорността". Или пък – „Няма как хората, които го работят (екипа), да не знаят най-добре. Най-честно е те да взимат решенията". Ако такава е и вашата вътрешна нагласа, не правете и не участвайте в НПО, вашият профил е по-подходящ за предприемаческа или управленска дейност в сферата на бизнеса. Огледайте се и оценете възможностите и перспективите за това да се реализирате на пазара и си направете фирма. Така ще ви е бъде по-лесно да работите в подходяща за себе си организационна среда.

И ако все още се питате какво ще ви донесе спазването на стандартите за добро управление:

Със сигурност: ядро от ценности за екипа, сигурност, справедливост
Вероятно: повече легитимност и устойчивост за организацията
И в крайна сметка: гаранция, че организацията е нещо самостоятелно и различно от всички, които работят за/с/в нея.

Помогнете ни да превърнем този пищов в „царски". Изпращайте ни своите предложения и допълнения на editor@ngobg.info, защото никой не се е родил отличник. Всеки някога е използвал пищови!


Източник: Български център за нестопанско право, 05 март 2015

 

 

 

Сходни публикации

04.04.2016
Живот в периферията Живот в периферията

За тях се говори рядко. Те почти никога не са тема в новините, освен ако не е „топ темата" на ...

05.02.2016
НПО в България: Знаете ли, че?

Представяме ви първата част от колекцията от примери за приноса на гражданските организации за ...

09.06.2015
В каква кауза бих инвестирала 10 000 лв. и защо? В каква кауза бих инвестирала 10 000 лв. и защо?

Автор: Александа Веселинова„Аз съм Александра и съм на 4. Мама и тати вадят парички по цял ден. Не съм на ...