Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
17

Регистрация потребител


Данните, които ще ни предоставите, ще се използват от нас за комуникация с Вас по повод профила Ви. Те ще се извеждат и в публичната част на Портала до изтичането на срока на Вашата обява, но ще бъдат достъпни само за организациите, които чрез регистрация са създали свой профил. По всяко време можете да поискате заличаване на профила си, като изпратите искането си на admin@ngobg.info от електронния адрес, който сте посочили тук. С информация за поверителността на данните и правила за ползване на НПО портала можете да се запознаете тук.