NGO Profile

Association
The profile of this organization has not been updated more than one year.
Statistics & Additional Information

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Развитие на туризма в неговите разновидности/селски, екологичен, ловен/; разработване и реализиране на проекти в областта на туризма и опазване на околната среда; развитие на гражданското общество.