NGO Profile

Foundation
The profile of this organization has not been updated more than one year.
Statistics & Additional Information

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Популяризиране на селския, екологичния, планинския, морския, балнеоложкия, спортния и ваканционния туризъм сред всички социални групи на населениетоза повишаване на здравния и жизнения му статус; обновяване и интегриране на селищата като курортни, туристически и архитектурни обекти; развитие и утвърждаване на духовните ценности и паметници на българската култура; подобряване и съхраняване на естествената околна среда, биологичното разнообразие и екологичната инфраструктура.