NGO Profile

Association
The profile of this organization has not been updated more than one year.
Statistics & Additional Information

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Постигане международното Лайънс-движение; повишаване благосъстоянието на обществото;опазване на слуха,зрението и речта; инициативи в образованието,здравеопазването, социалните услуги,гражданското участие в управлението, интеграцията на различни групи в обществото,закрилата на децата, екологията и благоустройството; приобщаване на младите хора към ценностите на гражданското общество и Лайънс-движението; висок морал в обществения живот.