NGO Profile

Association
The profile of this organization has not been updated more than one year.
Statistics & Additional Information

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Развитие и утвърждаване на демократичните ценности в гражданското общество; популяризиране на информация, свързана с процесите на присъединяване към Ес и европейските финансиращи програми; разработване и внедряване на нови икономически, социални, образователни програми; даване шанс на младите хора и подпомагане на тяхното личностно изграждане и практическа реализация чрез включване на нови образователни програми