NGO Profile

Association
The profile of this organization has not been updated more than one year.
Statistics & Additional Information

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Утвърждаване у децата ценностно отношение към закона за опазване на обществения ред; усвояване на позитивни социални модели за изява и себеутвърждаване; развитие на гражданска компетентност и ангажираност, отсно мерките по спазване на законност, ред и гражданска сигурност; насочване вниманието към превантивни подходи и практики; оказване помощ на училищните ръководства в учебно-възпитателния процес; изграждане на доверително отношение към полицията. Средства за постигане на Провеждане на учебно-възпитателен процес през цялата учебна година; провеждане на състезания и викторини; пряко участие на децата в охраната и обществения ред, масови мероприятия и контрола по безопасността на движението; популяризиране дейността чрез средствата за масова информация