NGO Profile

Association
The profile of this organization has not been updated more than one year.
Statistics & Additional Information

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

да работи за опазване и обогатяване на биологичното разнообразие, подобряване на местообитанията, като полага годишни грижи за опазване на видовото обогатяване и увеличаване на рибата, грижи се за поддържането, развитието и охраната на рибната фауна; създава условия за упражняването и тазвитието на спортния риболов и др.