NGO Profile

Association
The profile of this organization has not been updated more than one year.
Statistics & Additional Information

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Развитието и утвърждаването на духовните ценности , гражданското общество , здравеопазването , образованието , , науката , културата , техниката и технологиите , защита на човешките права и околната среда , подопомагане на социалната интеграция и личностната реализация , изглаждане на адекватни модели за обществено благосъстояние , жизнено развнище и политическа култура .