NGO Profile

Association
The profile of this organization has not been updated more than one year.
Statistics & Additional Information

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Дейности насочени към разширяване на извънкласните и извънучилищни форми на обучение, превантивни мерки срещу отпадане на ученици от училище, образователна интеграция на малцинствата и на лица със специални образователни потребности, съхраняване и популяризиране на културно-историческото наследство, опазване и възстановяване на биологичното разнообразие, предоставяне на социални услуги и услуги на пазара на труда, изпълнение на проекти по мерките, включени в местни стратегии за развитие по подхода «Лидер» за постигане приоритетните оси , трансгранично сътрудничество, организиране на квалификационни обучения и други дейности