NGO Profile

Association
The profile of this organization has not been updated more than one year.
Statistics & Additional Information

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Да обединява усилията на родители, педагози, държавни и общински органи и на всякакви юридически и физически лица за подпомагане развитието на възпитателно-образователния процес, както и за осигуряване на максимално добри битови условия в детската градина, непосредствени Осигуряване на допълнителни финансови и материални средства за дейността на детската градина Радост-Хасково и контрол за есъобразното им разходване; Осигуряване на условия за възпитанието и развитието на децата в детската градина чрез набавяне на средства за поддържане и възстановяване на материалната и база; Оказване на съдействие, обсъждане, отправяне на пердложения пред съответните общински и държавни органи за решаване на възникнали проблеми във връзка с дейността на детската градина; Проучване стопанските нужди на детската градина респективно даване на мнения и оказване съдействие за разрешаването им; съдействие при организиране и решаването на други социално - битови проблеми на децата от детската градина; подпомагане създаването и реализирането на възпитателно- образователни програми по проблемите на децата; предлагане на мерки за подобряване на дейността на детската градина; сигнализиране на компетентните органи при извършени нарушения в системата на народната просвета.