NGO Profile

Association
The profile of this organization has not been updated more than one year.
Statistics & Additional Information

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Да интегрира инвалидите в обществото, като ги подпомага в техните лични и групови интереси; да проучва проблемите на инвалидите; да съдейства пред държавни, общински органи и организации, всички институции и лица за осигуряване упражняването на правата на инвалидите; да съдейства за повишаване образованието и квалификацията на инвалидите; да привлича и организира членове и съмишленици, които да работят за реализиране на инвалидите в обществото като достойни граждани, за насърчаване и развиване на интелектуална, творческа, спортна, туристическа дейност, за утвърждаване на етични норми на отношение към инвалидите.nnУчаства в определянето и провеждането на държавната и местната политика в област Шумен по отношение на инвалидите, съвместно с всички компетентни държавни, общински органи и обществени организации; разпределя средствата за различните форми на помощ / материална, правна, консултантска и др./ за лица с доказани нужди; участва в разрешаване на проблемни въпроси и възникнали спорове при упражняването на законни права и интереси на инвалидите; дава публичност чрез медиите и по друг подходящ начин на своите становища и изяви; взаимодейства за постигане на си с институции, други сродни сдружения и лица и организира съвместни прояви, семинари, обучения, инициативи