NGO Profile

Association
The profile of this organization has not been updated more than one year.
Statistics & Additional Information

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Да предотвратява човешките страдания с безпристрастност, без да прави разлика по отношение на националност, раса, пол, религия или политически възгледи. Да допринася за опазване и подобряване здравето на хората, за предпазване от болести, бедност и социално неравенство, посредством програми за обучение и дейности в полза на обществото, съобразени с националните, регионалните, областните, общинските и местните нужди, обстоятелства и възможности. Да интегрира хората в неравностойно положение в обществото, да полага усилия за подобряване на социалния статус на хора от уязвимите групи – деца, възрастни хора, инвалиди и малцинства.