NGO Profile

Association
The profile of this organization has not been updated more than one year.
Statistics & Additional Information

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

1.Защита правата на децата, както и приобщаването на българския опит към европейския и световен в тази насока.2.Да защитава детските права и интереси пред държавните органи в РБългария,като им съдейства за реализацията на тези права и интереси.3.Да участва в процеса на осиновяване от български и чуждестранни граждани, чрез посредничества при международни осиновявания,съгласно действащото българско законодателство и в съответствие с изискванията на Хагската конвенция за защита на децата и сътрудничество при международно осиновяване и Конвенцията на ООН за правата на детето.4.Да осъществява благотворителна дейност за подпомагане на децата, настанени в социални заведения.