NGO Profile

Association
The profile of this organization has not been updated more than one year.
Statistics & Additional Information

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Да подпомага развитието на селските райони; да развива и утвърждава европейските практики и подходи за децентрализираното развитие на селските райони отдолу-нагоре, включително чрез подхода ЛИДЕР на Европейския селскостопански фонд за развитие на селските райони; да насърчава сближаването на българската земеделска политика с Общата земеделска политика на ЕС да подпомага развитието на селското стопанство и да допринася за укрепване на селските райони;, да подпомага развитието на селските райони в сферите на: конкурентоспособността, опазването на околната среда, подобряване качеството на живот и разнообразяване на икономическите дейности в селските райони; да стимулира въвеждането на нови медоти и ресурси за развитие на селските райони като развива ева и иновативна политика в селските райони; да спомага за развивитието на неземеделски икономически дейности, включително туризъм в селските райони; да създава и развива нови, по - качествени услуги в съответствие с нуждите на местното населиние/общност; да подпомага, активизира и разширява транс-националното взаимодействие като участва в създаването и развитието на мрежи за сътрудничество; да насърчава обмена на опит между отделните местни инициативни групи в други селски райони на страната; да работи за засилване на местната идентичност на селските райони, да спомага за развитието на между-общинското сътрудничество; да съдейства за увеличаване местния капацитет и знания на района, да работи за разширяване на достъпа до доходи за местните жители, да работи за подобряване на конкурентоспособността на типичните местни продукти, да работи за увеличаване на възможностите за подобряване участието и организацията на местната общност с по-добро развитие на селските райони, да мотивира участието на местните действащи лица в развитието на района, за да се гарантира изпълнение на местни инициативи отдолу-нагоре, да работи и помага за изграждане на гражданско общество, демокрация и прозрачност в дейността на централните и местните органи на управление, чрез осъществяване на граждански инициативи и сътрудничество с държавни институции, местни и регионални власти; да повишава цялостната привлекателност на селските райони като място за достоен и интересен живот и възнаграждаваща работа.