NGO Profile

Association
The profile of this organization has not been updated more than one year.
Statistics & Additional Information

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

РАЗВИТИЕ и УТВЪРЖДАВАНЕ НА ДУХОВНИТЕ ЦЕННОСТИ, ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО,nОБРАЗОВАНИЕТО, НАУКАТА, КУЛТУРАТА, ТЕХНИКАТА, ТЕХНОЛОГИИТЕ, ФИЗИЧЕСКАТА КУЛТУРА И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, ПОДПОМАГАНЕ НА СОЦИАЛНО СЛАБИТЕ, НА ИНВАЛИДИТЕ ИЛИ ЛИЦАТА, НУЖДАЕЩИ СЕ ОТ ГРИЖИ, ПОДПОМАГАНЕТО НА СОЦИАЛНАТА ИНТЕГРАЦИЯ И ЛИЧНОСТНА РЕАЛИЗАЦИЯ, ЗАЩИТА НА ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА ИЛИ НА ОКОЛНАТА СРЕДА.nСРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ НА ДЪРЖАВНАТА И МЕСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ, ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ ИЛИ ПРОЕКТИ НА ФОНДАЦИИ, ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРОЕКТИ В СЪДРУЖИЕ С ДРУГИ НПО, ФОНДАЦИИ ИЛИ РЕГИСТРИРАНИ ЛИЦА ПО ЗЮЛНЦ, РЕАЛИЗИРАНЕ НА СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ, ДАРЕНИЯ ИЛИ СПОНСОРСТВО, ДРУГИ НАЧИНИ НА ФИНАНСИРАНЕ СЪГЛАСНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.