NGO Profile

Association
The profile of this organization has not been updated more than one year.
Statistics & Additional Information

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

обединяването усилията на родители, учители, общественици, научни и културни дейци, бизнесмени, съпричастни към просветното дело лица с тези на държавните и общинските органи, кооперации, земеделски сдружения, еднолични търговци и други за подпомагане развитието на предучилищното образование и подготовка в ЦДГ "Св.Св.Кирил и Методий", гр. Две могили; развиване и популяризиране на добри практики в сферата на детските дейности и дейностите за възрастни; създаване на възможности за реализация на социалните и творческите умения на децата от предучилищна възраст, учителите и родителите; предлагане мерки за подобряване дейността на детската градина; организиране на обществеността за подпомагане на детската градина; съдействие за реализиране на инициативи на ръководството на детската градина и учители, насочени към подобряване подготовката на децата; подпомагане ръководството на ЦДГ и общинските органи за осъществяването на задължителното предучилищно обучение и подготовка; организиране и подпомагане обучението на родителите по въпросите на възпитанието и обучението на техните деца; подпомагане и съдействие за включване на родителте при организирането на свободното време на децата; съдействие за реализирането на организирания отдих, туризъм и спорт с децата; превенция срещу всички форми на насилие над деца и съдействие за развитие на детското здравеопазване; оказване съдействие на детската градина при организиране рационалното хранене на децата, осигуряване на транспорт и решаването на други социално-битови проблеми на децата и учителите от детската градина; полагане на усилия за спечелване на общественото доверие, осъществяване на връзки с държавни и общински институции, средства за масово осведомяване и търсене на съдействие за решаването на възникнали проблеми.