NGO Profile

Association
The profile of this organization has not been updated more than one year.
Statistics & Additional Information

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Подкрепа наобщностите включващи икономическото им положение, социално включване и преодоляване на дискриминацията на общността; създаване на условия за диалог и сътрудничество с местните власти и националните институции и участ в изпълнението на стратегията за интеграция на ромите в област разград и плана за действие на общин кубрат за изпълнение на интеграционните политики; стимулиране овластяването на ромската общност зг активното й участие в процеса на вземане на решения и равен достъп до ресурсите и процесите на развитие, с приоритетна насоченост към следните области: образование, здравеопазване, жилищни условия, заетост, върховенство на закона и недискриминация, култура и медии; подобряване качеството живота в селските райони; създаването на благоприятни условия за формално и неформално обучение, професионално, социално и личностно реализиране на младите хора, за участието им в обществения и икономически живот, за приобщаването им към управлението на местно и областно ниво.nСредства за постигане на подготовка и реализация на проекти; реализиране на доброволчески инициативи; участие в изпълнението на стратегията за интеграция на ромите в област разград и плана з"1 действие на община кубрат за изпълнение на интеграционните политики и в стратегиите за младежта на област разград и община кубрат; прилагане на иновативни методи и практики на местно ниво; организиране на пресконференции и други медийни изяви, провеждане информационни срещи, семинар! конференции, посветени на интеграцията, младежките политики и развитието на селските райони; редов мониторинг, обратна връзка и застъпничество за промяна на съществуващите политики, свързани със социалното включване на ромите и младите хора.