NGO Profile

`Young, Active, Creative` Association

Association

ACTIVITY

Field of activity

FINANCIAL INFO

Annual turnover for the last year
0

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

да създава условия за активизиране ролята на младежите и хората в неравностойно положение в обществото; да насърчава здравословния начин на живот и спорта сред младежите; да подпомага социално слабите, инвалидите и лицата, нуждаещи се от грижи; да подпомага социалната интеграция и личностната реализация на младежи в неравностойно положение и лица с увреждания; да стимулира младежката активност и изяви на младежи, живеещи в селски изолирани райони; да подпомага свободния обмен на идеи и информация, на научни знания и интелектуални ценности; да подпомага партньорството между младежи от различни организации и населени места при решаване на конкретни граждански, социални и екологични проблеми.nСредства за постигане на разпространяване на информация и популяризиране на положителния опит и успешни практики в района; разработване и осъществяване на проекти и програми пред регионални, национални и международни организации; установяване на сътрудничество с държавни институции (министерства, местни власти и агенции), неправителствени организации и физически лица с тяхното ангажиране и приобщаване към и дейността на сдружението.