NGO Profile

Association
The profile of this organization has not been updated more than one year.
Statistics & Additional Information

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Подпомагане развитието на с. Ветрен и с. Сребърна и районите около тях; Развиване и утвърждаване на европейските практики иnподходи за децентрализирано развитие на селските райони отдолу-нагоре, включително чрез подхода ЛИДЕР на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони; Насърчаване сближаването на българската земеделска политика с Общата селскостопанска политика на ЕС, подпомагане развитието на селското стопанство и допринасяне за укрепване на селските райони; Подпомагане развитието на селските райони в сферите на: подобряване на конкурентоспособността, опазването наnоколната среда, подобряване качеството на живот и разнообразяване на икономическите дейности в селските райони; Стимулиране въвеждането на нови методи и ресурси за развитие на селските райони чрез развиване на целева и иновативна политика в селските райони; Спомагане за развитието на неземеделски икономически дейности, включително туризъм в селските райони; Създаване и развиване на нови, по-качествени услуги в съответствие с нуждите на местното население / общност /;nПодпомагане, активизиране и разширяване на транс-националното взаимодействие чрез участие в създаването и развитието на мрежи за сътрудничество; Насърчаване обмена на опит между отделните местни инициативни групи в други селски райони на страната; Предприемане на действия и инициативи за засилване на местната идентичност на селските райони; Спомагане за развитието на между общинското сътрудничество; Съдействане за увеличаване на местния капацитет и знания на района; Предприемане на действия и политика, свързани с презентиране на национално равнище на уникалността на селските райони, характерните за тях местни продукти, специфичните обичаи и традиции. Предприемане на действия и инициативи за разширяване на достъпа до алтернативни /допълнителни/ доходи за местните жители; Подобряване на конкурентоспособността на типични и уникални местни продукти; Увеличаване на възможностите за подобряване участието и организацията на местната общност с цел по-добро развитие на селските райони; Мотивиране участието на местните лица в развитието на района, за гарантиране изпълнение на местни инициативи отдолу-нагоре; Помагане на изграждане на гражданско общество, демократизация и прозрачност в дейността на централните и местните органи на управление, чрез осъществяване наnграждански инициативи и сътрудничество с държавни институции, местни и регионални власти; Повишаване цялостната атрактивност и привлекателност на селските райони като място за достоен и интересен живот и работа.