NGO Profile

Foundation
The profile of this organization has not been updated more than one year.
Statistics & Additional Information

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Опазване на околната среда и биологичното разнообразие; Развитие и утвърждаване на духовните ценности в гражданското общество, отнасящи се до закрила и опазване на цялото разнообразие от животински видове; Поощряване на идеята за защита на животните и природата в България, както и нейното популяризиране сред населението и ефективното повишаване културата на обществото в тази област чрез средствата за масово осведомяване, публични прояви, школи, лекции, курсове, провеждане на екологично и природозащитно обучение и възпитание в сходната етика; Пропагандиране и утвърждаване в българското общество принципите на хуманно отношение към животните; Формиране на единна гражданска позиция и активно обществено мнение по отношение случаите на нехуманно и жестоко отношение към животните, както и цялостна превенция, свързана със защитата на природата.Подпомагане интеграцията на гражданското общество по проблемите на био разнообразието и неговото опазване; Лобиране пред общинските, областните и на национално ниво структури за гласуване на адекватни правни норми гарантиращи защита на животните, съобразени с европейското законодателство; Разяснителна работа сред населението за сигнализиране на компетентните институции при случаи на незаконосъобразно поведение спрямо животните; Подпомагане на дейността на други организации - държавни, местни и неправителствени при поискване на техническа и всякаква друга помощ, както и предоставяне на безвъзмездна информационна и логистична подкрепа. При поискване на такава помощ от държавните органи, членовете на фондацията оказват съдействие, спазвайки правилата и наредбите на съответното ведомство и законодателството; Проучване на европейското законодателство и добрите практики в областта на защитата на животни; Подпомагане и подготовка на експертно равнище за поетапното хармонизиране на българското законодателство с това на европейските страни; Съдействие за по-пълната информираност на населението относно националните и европейските политики, свързани със защита на животните; Активна образователна и възпитателна дейност сред населението и особено сред младежта и децата за формиране на любов и грижливост към природа и животните; разпространява екологични знания, природозащитна просвета и информация за състоянието на природата и околната среда, с цел повишаване културата, съзнанието и морала на обществото. Включване на младите хора в разнообразни дейности и инициативи на открито и сред природата, предлагайки им алтернативи за прекарване на свободното време и извършване на общественополезна дейност; Сближаване на лица с различни професии, интереси, възраст, народност и вероизповедание и реализиране на ценностен обмен между тях в името на общата цел; Възпитаване на уважение към природата, животните и поощряване на поемането на отговорност, във връзка с полагането на грижа за тях; Подготовка, издаване, публикуване, размножаване и разпространение на зоо информация, зоо мероприятия, призиви за финансова помощ и доброволен труд; Установяване и развитие на партньорски връзки със сродни организации в страната и чужбина; Разработване на научни и приложни проекти за помощи от фондации, асоциации, организации и съюзи в страната и чужбина; Да подпомага укрепването и развитието на предприемачеството и благоприятната бизнес среда, спазвайки принципите за съхранение на био и еко равновесието.