NGO Profile

Chamber of Commerce and Industry Vratsa

Chamber of Commerce and Industry Vratsa

Association
The profile of this organization has not been updated more than one year.
Statistics & Additional Information

ACTIVITY

Field of activity

FINANCIAL INFO

Annual turnover for the last year
0

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Търговско промишлена палата - Враца има за да работи за развитие и утвърждаване на гражданското общество, науката, техниката и технологиите и по-конкретно: съдействие и подпомагане на икономическото развитие в Северозападен регион на България; разработване на регионални стратегии за цялостно и секторно развитие на икономиката и съдействие за тяхното реализиране; разработване и реализиране, самостоятелно или в партньорство на регионални и национални инфраструктурни проекти, демонстрационни проекти в сферата на селсктото стопанство, преработвателната промишленост и подкрепа на кредитния процес за МСП в региона; мобилизиране и координиране на дейностите на регионални, национални и международни институции по реализиране на проекти и инициативи за развитие, с постигане на съгласие и сътрудничество; предприемане и оъсществяване на иниицативи за популяризиране на региона и привличане на национални и международни инвестиции; подпомагане и стимулиране развитието на силни и свободни медии, с популяризирането на свободната инициатива на гражданите.nТПП - Враца има за да работи за подпомагане на социалната интеграция и личностната реализация и по-конкретно: да се постигне повишаване на ефективността при търсене на работа и конкурентноспособността на безработните на пазара на работна ръка, както и подобряване на тяхната квалификация. Стимулиране на предприемачеството в региона; насърчаване и подпомагане на МСП в региона; съфействие за включване в програми за кредитиране на МПС; осигуряване на достъп до кредитни институции и кредитни линии - еви и обслужващи; планиране, популяризиране, подпомагане, изготвяне и координиране на проекти, обвързващи пазари на работната сила с развитието на икономиката. ТПП-Враца има за да работи за опазване и възстановяване на околната среда в контекста на устойчивото развитие на региона, чрез разработване и реализиране, самостоятелно или в партньорство на проекти за подобряване и развитие на регионалната инфраструктура.