Български   3462 NGOs
NGO Profile

Law and Internet Foundation

Law and Internet Foundation

Foundation
The organization has updated its information in the database during the past year.
Statistics & Additional Information
 

Activity

Field of activity
Legislation, advocacy, public policies
Protection of human rights
IT development
 
Mission
Мисията на Фондация „Право и Интернет“ е да допринесе за цялостна трансформация на обществото, за да може то да отговори адекватно на съвременните предизвикателства в дигиталния свят. Основните области, в които Фондацията съсредоточава дейностите си, са свързани с развитие на нормативната уредба на обществените отношения в електронна среда чрез изготвяне на правни и етични анализи, насърчаване на качественото образование и ученето през целия живот, равенство между половете, защита на децата от насилие.
 
Organization Targets
През последните петнадесет години, Фондацията е реализирала самостоятелно и в партньорство над 100 национални и международни проекта, по пътя си към постигането на следните цели:- иницииране, подпомагане и провеждане на дейности по реализирането на научно-приложни изследвания, проучвания, програми и проекти в областта на новите технологии и технологичното развитие;

- подпомагане на компетентните държавни органи при формулиране на държавната политика за развитие на информационните и комуникационните технологии;

- развитие на нормативната уредба в областта на комуникациите, информационните технологии, електронната търговия, електронното управление и др.;

- широко приложение и използване на информационните и комуникационните технологии в дейността на съдебната власт, държавната администрация, органите на местното самоуправление и местната администрация и в адвокатурата;

- създаване на контакти и сътрудничество с национални и международни организации и институции, работещи в областта на правото и в сферата на информационните технологии;

- обучение и консултиране по отношение на различните аспекти на управлениетона проекти (правни и финансови аспекти, проектно управление, постигане на осведоменост и публичност, кохезионна политика, публично-частни партньорства, обществени поръчки);

- подкрепяне създаването и развитието на образователни програми и правни дисциплини към университетите и към центрове, свързани с правото на информационните и комуникационни технологии, и изграждане високо ниво на компетентност, технологична и административна култура.