Български   3503 NGOs
NGO Profile

Accessible World Foundation

Accessible World Foundation

Foundation
The organization has updated its information in the database during the past year.
Statistics & Additional Information
 

Activity

Field of activity
Legislation, advocacy, public policies
Protection of human rights
Social
 
Mission
Фондация „Достъпен свят“ е учредена като самостоятелно юридическо лице с нестопанска цел, в съответствие с изискванията на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ). Наша основна мисия е социалното подпомагане на хора с проблеми и предизвикателства във физическото придвижване, за развитие на благотворна окръжаваща среда за тях, за развитие на техните таланти и физическото им здраве. Фондация „Достъпен свят“ е политически независима, неправителствена и нерелигиозна организация в обществена полза.
 
Organization Targets
1. Да насърчава утвърждаването на духовни ценности в гражданското общество по отношение на хора с физически проблеми и физически предизвикателства, чрез споделяне на знания, образователни и информационни кампании;

2. Да повишава нивото на информираност в гражданското общество за трудностите и предизвикателствата пред хората с физически проблеми в съвременния свят чрез установяване на високи примери на хуманизъм, съхраняване и обогатяване на човешките добродетели и уважението към човешката личност;

3. Да съдейства за духовното, интелектуалното и физическото развитие на хората в неравностойно положение, произтичащо от физически проблеми в придвижването им;

4. Да осъществява целенасочена информационна и обучителна дейност чрез образование, получаване на знания, умения и култура у подрастващото поколение към хората в неравностойно положение поради физически проблеми в придвижването им;

5. Да подпомага социалната и личностна интеграция и реализация на хора с физически проблеми и предизвикателства във физическото придвижване;

6. Да подпомага създаването, изграждането и модернизацията на държавни, общински, обществени, частни и жилищни сгради и търговски обекти с подходящ достъп до тези обекти, по начин гарантиращ здравето и достойнството на хората в неравностойно положение;

7. Да сътрудничи с държавни и общински учреждения и органи на властта, местни и чуждестранни организации с оглед реализирането на проекти, насочени към постигането на целите на Фондацията;

8. Да подпомага и насърчава дарителството и дарителските традиции;

9. Да подкрепя и си сътрудничи с други организации, имащи цели, подобни на целите на Фондацията.

Last Project

Year:
Организацията е новосъздадена (13.01.2022 г.)
 
Description:

Financial Info

Annual turnover for the last year :
5 000 - 20 000

History

Организацията е новосъздадена (13.01.2022 г.)