Български   3462 NGOs
NGO Profile

FOUNDATION COMMUNITY IN HELP FOR THE ADDICTS

FOUNDATION COMMUNITY IN HELP FOR THE ADDICTS

Foundation
The organization has updated its information in the database during the past year.
Statistics & Additional Information
 

Activity

Field of activity
Healthcare, patients’ rights
Social
Other
 
Mission
Да предоставя условия, експертност и възможност за психосоциална рехабилитация и реинтеграция на нуждаещите се зависими.

Да се бори за защита правата на зависимите в България.

Да способства за изграждане на гражданско общество в България с повишена чувствителност по прооблемите на употребата на психоактивни вещества и вредните последици от нея, както и за преодоляване на последиците от употребата на психоактивни вещества с цел съхраняване на психичното и физическото здраве на българина.
 
Organization Targets
- Изграждане на терапевтични и психо-социални рехабилитационни програми за лица, зависими към психоактивни вещества и други зависимости (хазарт, интернет и др.);

- Стимулиране и подкрепа на подрастващите/пълнолетните лица към здравословен начин на живот, без употреба/злоупотреба с наркотици, алкохол, тютюн и други психоактивни вещества /ПАВ/;

- Повишаване информираността на населението относно вредите, произтичащи от употребата на наркотици, алкохол, тютюн и други психоактивни вещества;

- Организиране и предоставяне на консултации и обучение на лица от изброените по-горе целеви групи относно преодоляването на техните проблеми;

- Съдействие за разгръщане на социалната активност, психичното и физическо здраве и развитие;

- Утвърждаване на образователните и духовните ценности на членовете на обществото чрез различни видове консултативно-образователни семинари, срещи, групови терапии/индивидуални терапии;

- Провеждане на консултации и/или терапия на родители – т. нар. „съзависими”, както и на други членове на семейството на лице, зависимо от ПАВ – съпруг/а, брат/сестра и т.н;

- Осъществяване на съвместни дейности чрез включване в проекти и партньорство с органите на местното самоуправление - общински и областни администрации, както и с органите на централната държавна администрация;

- Провеждане на активен диалог за включване на членове и представители на фондацията в местното самоуправление;

- Структуриране и разработване на индивидуални програми за работа със зависими лица и менторски програми за ръководене на зависими лица с цел преодоляване на различни зависимости – наркомании, алкохолизъм, хазартна зависимост, компютърна зависимост и др.;

- Осъществяване на дейности в изпълнение и в съответствие със стратегията „harm reduction”, насочени към намаляването на отрицателните социални и/или физически последици, свързани с различни човешки поведения, както законови, така и незаконни;

- Терапевтична работа с криминално проявени малолетни/непълнолетни/пълнолетни лица и социална работа с лица с девиантно поведение;

- Оказване на психологическа помощ, подкрепа и консултиране на пострадали от престъпления лица;

- Консултации и терапия на лица, извършили престъпления в състояние на наркозависимост/ алкохолна зависимост с цел постигане на положителни резултати чрез терапевтична и обществено-рехабилитационна програма към социални или упълномощени по закон центрове;

- Изграждане на иновативен модел в лечението и рехабилитацията на зависимо рехабилитация и реинтеграция на лица, зависими от наркотични вещества и лишени от свобода чрез включването им в програми за лечение на зависимостта и детоксикация;

- Да способства за изграждане на гражданско общество в България, да повишава чувствителността на обществото, институциите, професионалисти и общественици по проблемите на употребата на психоактивни вещества и вредните последици от нея, да способства за преодоляване на последиците от употребата на психоактивни вещества с цел съхраняване на психичното и физическото здраве на българина, да работи за здравното и социално благополучие на групи в неравностойно положение и на обществото като цяло;

- Инициативи във връзка със социалната интеграция и осигуряването на работа на лица, страдащи от психични/личностни разстройства вследствие от употребата на ПАВ;

- Развиване на благотворителна дейност;

- Подготовка и активизиране на обществото за всестранна защита на употребяващи наркотични вещества и зависими от тях лица, за тяхната терапия и социализация;

- Разработване, реализиране и отчитане на програми и проекти;

Last Project

Year:
Терапевтичен център „Свети Илия“
 
Description:
Открит от Фондация „Общност в помощ на зависимите“ през 2021 г., Центърът предоставя високопрагова програма за лечение на зависимост от алкохол, наркотични вещества, хазарт, хранителни разстройства. Програмата е резидентна, дългосрочна и прилага световно признат и доказан психосоциален терапевтичен модел за рехабилитация и ресоциализация на зависими.
В Центъра се предлага непрекъснато наблюдение и грижа през цялото денонощие. Участниците в Програмата следват специализиран терапевтичен режим, включващ индивидуално консултиране, групова работа, възстановяване и укрепване на навици, формиране на социална компетенстност и умения за вграждане в общността.
Дневният режим съчетава грижа за себе си, за домакинството и редовни физически упражнения. Групите са базирани на модела за оказване на помощ и взаимопомощ, водени от специалистите в екипа и семинари, които се презентират от външни специалисти.
Екипът се състои от клиничен психолог и арт-терапевт, социален психолог и терапевт, сътрудник социални дейности и консултант с личен опит в зависимостите, медицинска сестра и лекар психиатър.

Financial Info

Annual turnover for the last year :
20 000 - 100 000

History

За осъществяване на мисията си, Фондация „Общност в помощ на зависимите“ разработи и прилага, в партньорство с Община Габрово и Общински съвет по наркотични вещества - Габрово, Програма за психосоциална подкрепа на лица със зависимост и техните семейства „ПРЕОТКРИЙ СЕ“.

Програма „ПРЕОТКРИЙ СЕ“ е напълно безплатна, достъпна е за всички нуждаещи се от помощ и подкрепа зависими и техните близки. Тя се осъществява в Консултативен център в Габрово, два пъти седмично.