NGO Profile

INDEPENDENT FEMALE  OF BURGAS ASSOCIATION

INDEPENDENT FEMALE OF BURGAS ASSOCIATION

Association

ACTIVITY

Field of activity

FINANCIAL INFO

Annual turnover for the last year
up to 5 000

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Оказва материална и морална помощ на нуждаещите се жени, деца, мъже, възрастни хора , инвалиди и др.;работи по проблемите на българската жена;действа с всички позволени от закона средства в защита правата, честта и достойнството на жените, децата и възрастните хора;пропагандира сред децата и младото поколение вредното влияние на наркоманията, религиозните секти и престъпността.