NGO Profile

Assosiation Social and Regional Development Municipaliti of Loznitsa

Association
The profile of this organization has not been updated more than one year.
Statistics & Additional Information

ACTIVITY

Field of activity

FINANCIAL INFO

Annual turnover for the last year
0

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Развитие и използване на вътрешния потенциал и ресурси на общината и привличане на външни чрез установяване на диалог, сътрудничество, партньорство, кандидатстване и защита на програми и проекти за социалното и регионално развитие на общината, селско стопанство, лека промишленост, социално обслужване, пътища (пътни мрежи), спортни съоръжения, инженерна инфраструктура и ландшафт, културни ценности и екология.Подпомагане дейностите за насърчаване икономическия растеж и регионално развитие, както и повишаване социалния статус на местното население чрез съгласуване и участие в проекти и програми с местната изпълнителна власт и други регионални и национални заинтересувани ведомства и структури. Сътрудничи, изготвя проекти и програми свързани с дейностите за развитие на селските райони с функционалните структури (ведомства) в областите на земеделието и животновъдството. Организира и провежда обучения, консултации, методическа помощ, като ангажира изявени специалисти и експерти от страната и чужбина за подпомагане дейността на Сдружението при осъществяване на си. Сдружението създава културно-информационен център, който предлага експертни услуги, консултации, информации за въпроси отнасящи се до текущи и бъдещи проекти, действащи програми и проекти на ЕС, правителството на Р България и други международни проекти и донорски програми и активно насърчава малките и средни предприятия в общината с програми и проекти. Разработва и защитава проекти и програми касаещи газоснабдяването и енергийната ефективност на общината, като ефективно се използват наличните обективни условия.