Български   3503 NGOs
NGO Profile

Community Fund - Pazardzhik Foundation

Foundation
Unactive
Statistics & Additional Information
 

Activity

Field of activity
Development of local communities
 
Mission
Мисията на Фондацията е да стимулира обществения диалог и гражданското участие при решаване на местните проблеми.
 
Organization Targets
1. Да подпомага развитието на общността на регион Пазарджик;

2. Да очертава приоритетните обществени нужди на регион Пазарджик и да участва активно в осъществяването на местни проекти, насочени към подобряване на инфраструктурата в региона и към създаване на благоприятна жизнена среда за гражданите на регион Пазарджик;

3. Да насърчава сътрудничеството между гражданите, активно заетите в стопанските структури на общността лица, нестопанските организации, общинските и държавни органи и организации за устойчиво местно развитие;

4. Сътрудничество с български държавни и неправителствени организации с цел обмяна на опит в областта на осъществяване на общественополезни проекти в здравеопазването, образованието, науката, културата, опазване на околната среда, техниката, технологиите, физическата култура в регион Пазарджик;

5. Да съдейства за разширяване на възможностите за пряко участие на гражданите от общността в определяне приоритетите на местното развитие;

6. Да обединява човешки и финансови ресурси и да ги насочва към осъществяване на общо заявените обществени потребности и водещите цели на общността;

7. Да предлага, осъществява или оказва помощ на конкретни проекти и програми, съдействащи за развитие на общността;

8. Да подпомага и финансира проекти за създаването на детски градини, училища, колежи, висши и други учебни заведения и дейности свързани с образованието и повишаване квалификацията.

9. Да подпомага и финансира програмите и дейността на Сдружение с нестопанска цел за общественополезна дейност “Детство” гр.Пазарджик с БУЛСТАТ 112599839 и други юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност.

10. Да подпомага и насърчава дарителството и дарителските традиции;

11. Да насърчава създаването на работни контакти и обмяната на опит с действащи обществени фондове в страната и чужбина.

Last Project

Year:
Гражданското общество - компетентен партньор за реализиране на публични политики”
 
Description:
Проектът се финансира от Европейския социален фонд и от държавния бюджет на Република България по Оперативна програма “Административен капацитет”

Проектът “Гражданското общество - компетентен партньор за реализиране на публични политики” имаше за цел да повиши компетентността на 30 неправителствени организации за ефективно участие в процеса на разработване и прилагане на политики (с фокус върху политиката за борба с трафика на хора) и да стимулира процесите на координация, обществени консултации и партньорство между отделните НПО и администрацията.

Целеви групи на проекта бяха структури на гражданското общество в страната, централната и местни администрации, ангажирани с проблема „трафик на хора”. Изборът им бе обусловен от новите предизвикателства, които поставя членството на страната в ЕС за реално и компетентно участие на всички заинтересовани страни в процеса на реализация на европейските и националните политики за икономическо и социално развитие.

Проектът укрепи капацитета на целевите групи и допринесе за установяване на устойчиви механизми на консултации и сътрудничество между НПО и администрацията чрез реализиране на поредица от дейности:

1. Анкетно-информационно изследване и анализ на състоянието на НПО, ангажирани с проблема трафик на хора в страната

Реализирането на тази дейност даде възможност да бъдат изследвани и анализирани организационния капацитет и нуждите от обучение на НПО, ангажирани с проблема трафик на хора в страната. Резултатите и данните от изследването бяха представени и обсъдени на информационен семинар.


2. Мрежа за сътрудничество на НПО

Създаването и функционирането на мрежа допринесе за мобилизиране на НПО за реално участие в процеса на правене на политики (с фокус върху политиката за борба с трафика на хора в страната).


В рамките на тази дейност се проведоха:

2.1. Двудневен информационен семинар с участието на най-малко 30 НПО.

На информационния семинар бе представен проекта и резултатите от анализа.
Всяка организация имаше възможност да презентира дейността си; бяха дискутирани проблемите в борбата с трафика на хора и бе проведен уъркшоп за идентифициране области на сътрудничество. На семинара бяха обсъдени и механизмите на координация в мрежата. Семинарът се проведе в гр. Пловдив през месец март 2008 г.


2.2. Функциониране на мрежата

Работата в мрежа се състоеше в опознаване на организациите, поддържане на контакти, срещи, обмяна на идеи, информация, добри практики и експертен опит. Бе създадено и поддържано Интернет приложение на мрежата с възможност за информационен трансфер и консултиране по проблематиката на проекта.

Дейността на мрежата се координира от Съвместен консултативен съвет от представители на организациите, който работи в партньорство с администрацията (Национална комисия за борба с трафика на хора).

3. Обучения за служители на НПО

Обученията са насочени към повишаване на институционалния капацитет и компетентността на 30 НПО за ефективно участие в процеса на разработване на политики и осъществяване на мониторинг върху дейността на администрацията.
Обучението бе проведено под формата на 4 тридневни обучителни семинара, като бяха обхванати следните тематични области:
- Стратегическо планиране и организационното развитие;
- Формиране на политики. Европейски политики;
- Коалиции, партньорства;
- Национална и европейска политика по проблемите на трафика на хора, ключови умения прилагане на политиката.
Семинарите се проведоха в гр.Пловдив през месеците април, юни, август и октомври 2008 год.


4. Издаване и разпространение на 4 сборника с обучителни материали

Разпространяването на обучителните материали допринесе за улесняване на процеса на непрекъснато обучение за повишаване на институционалния и експертен капацитет на на НПО.
Бяха издадени и разпространени 4 сборника с обучителни материали, тематично обвързани със семинарите. Те съдържат и информация за съществуващите политики и добри практики, инструментите за тяхното прилагане и натрупания положителен опит на страните членки на ЕС в прилагането на публични политики.


5. Дейности за информация и публичност
5.1 Конференция

Резултатите от проекта бяха представени на тридневна заключителна конференция, с участието на включените в проектните дейности НПО и други заинтересовани от проблема страни – организации и администрация. Целта на форума бе да се фокусира общественото внимание върху проблема «трафик на хора», бе обменен опит и идеи и се създаде възможност за изграждане на лични, професионални и институционални контакти между заинтересованите страни.
Конференцията се проведе през м.декември в гр. Пазарджик.


Продължителността на проекта е 12 месеца. Партньор по проекта е Сдружение 3 НЕТ.

Financial Info

Annual turnover for the last year :
200 000 - 500 000

History

От сайта на Фондацията

www.ofond-pz.org