NGO Profile

Regional Agency for Social - Economic Development - Haskovo

Association
The profile of this organization has not been updated more than one year.
Statistics & Additional Information

ACTIVITY

Field of activity

FINANCIAL INFO

Annual turnover for the last year
0

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Регионална агенция за социално-икономическо развитие – Хасково подпомага комплексното регионално развитие, развитието на малкия, средния и фамилния бизнес в Хасковски регион; съдейства за генерирането на нови идеи, обмяна на информация и взаимстване на опит от развити пазарни общества за намаляване нивото на безработица в региона; подкрепя и подпомага неправителственния сектор и създава благоприятни условия за неговото развитие. Сдружението подпомага, насърчава и стимулира регионалното развитие и местната икономика чрез: осъществяване на регионалното стратегическо проучване, прогнозиране и планиране; разработване на дългосрочни, средносрочни и краткосрочни съвременни стратегии за местно икономическо и социално развитие; отстояване обществените интереси при вземане на важни решения, свързани с регионалното икономическо развитие и опазване на ресурсния потенциал на региона; координиране дейността на обществени и частни организации в усилията им за изграждане на стратегия за икономическо и социално развитие на региона; стимулиране развитието на МСП – сектора в региона;nподпомага стартиращи и съществуващи фирми при управление и разширение на дейността им; подпомага безработните при стартиране на собствен бизнес и работи с безработни за повишаване на тяхната ефективност и квалификация в процеса на намиране на работа и повишаване на конкурентноспособността на пазара на труда; участва активно в развитието на местни структури за борба с безработицата; работи за развитието на гражданското общество в региона и подпомага други местни лица и организации; акумулира и управлява специализирани фондове за регионално стратегическо развитие. За постигане на си, Сдружението си поставя следните задачи: изработване и осъществяване на проекти и програми за местно икономическо и социално развитие; осъществяване на контакти между общински и държавни структури и бизнесобществото и потенциалните инвеститори; разработва и осъществява проекти и програми за регионално и местно икономическо и социално развитие; проучване, анализ, прогнозиране, маркетинг и професионално представяне на информация, свързана със социално-икономическо развитие на региона; обсъждане и проучване на трансгранични проекти и влиянието им върху региона; публикуване на бюлетин, в който да бъдат обсъждани проблемите на местното икономическо и социално развитие и активиране на медиите в тази насока; проучване, създаване и поддържане на база данни, свързани с икономическия и ресурсния потенциал на региона; предоставяне на консултации, информация и услуги за бизнеса и НПО сектора; изработване на бизнеспланове, бизнеспрофили, рекламни и маркетнигови проучвания и стратегии, проекти и стратегически планове за развитие; осъществяване на образователни програми, квалификационни и преквалификационни курсове, обучение и бизнесуслуги за МСП-сектора; осъществява проекти и програми, подпомагащи евроинтеграцията и евросътрудничеството и присъединяването на България към НАТО; осъществява мониторинг, контролни и експертни оценки на програми и проекти; изработва медийни, информационни и рекламни програми и продукти; извършва социално-помощна и хуманитарна