NGO Profile

Regional Association "Knowledge"

Association
The profile of this organization has not been updated more than one year.
Statistics & Additional Information

ACTIVITY

Field of activity

FINANCIAL INFO

Annual turnover for the last year
20 001 - 100 000

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Да се обединят усилията на различни специалисти и институции в многостранна дейност за разпространяване на постиженията на науката, за повишаване образователното равнище, професионалните компетенции, култура и информираност на гражданите в съответствие с обществените ценности и съвременните постижения на науката и социалната практика.Подпомага организации на социално слаби, на инвалиди или на лица нуждаещи се от грижи. Подпомага за социалната интеграция и личностната реализация на хора от различни възрасти и социални групи. Работи в защита на човешките права и основните свободи на гражданите. Работи за екологичното възпитание и опазване на околната среда.Обществено-полезната дейност се осъществява в следните направления: образователна-квалификационна дейност, изразяваща се във изграждане самостоятелно или съвместно с други организации система от форми за гъвкаво и ефективно, непрекъснато образование и информиране на населението; чрез програми на ЕС и други финансови източници организира различни форми на езикова, икономическа, трудово-правна, гражданска и обща подготовка на населението; работи по програми за професионално обучение, допълнителна квалификация и преквалификация на специалисти и безработни. Социалните дейности обединяват работата по проекти, финансирани от български и чуждестранни организации за развитие на гражданското общество, участие в различни граждански организации и инициативи, сътрудничество със средни и висши училища, научни институти, читалища, държавни , стопански, синдикални и обществени организации и сдружения. С помощта на български и европейски финансиращи програми за развитието и утвърждаването на духовните ценности в гражданското общество се организират дискусионни клубове, семинари, курсове, школи и други форми на образование, както и професионално обучение и квалификация.