Български   3486 NGOs
NGO Profile

Free Youth Center

Association
Unactive
Statistics & Additional Information
 

Activity

Field of activity
Ethnic issues
Youth issues, policies and research
 
Mission
подпомагане личностното изграждане и развитие на младите хора като свободни граждани на демократично общество чрез включването им в ...
 
Organization Targets
подпомагане социализацията и адаптивността към пазара на труда на младежите в неравностойно положение, повишаване на качеството им на живот, включително чрез развитието на на социалното предприемачество; интегриране на младите хора от малцинствен произход в българското общество и борба срещу всички форми на дискриминация; противодействие на негативни социални явления, разпространяващи се в младежка среда или чийто жертви са младежи, като: престъпност, наркомания, проституция, ксенофобия, корупция и др.под; приобщаване на младите хора към постиженията на съвременния свят, подпомагане участието им в международни програми и инициативи; стимулиране гражданската активност и развитие на доброволчеството сред младежта; адаптиране на положителния европейски и световен опит в образованието и работата с младежта и насърчаване интеграционните процеси в това направление.

Last Project

Year:
Регионална мрежа за социална кохезия
 
Description:
Проектът свързва социалните услуги от България и Румъния
www.rn4sc.eu

Financial Info

Annual turnover for the last year :
200 000 - 500 000

History

Организацията има реализирани над 50 проекта с финансиране от: Европейска комисия (ФАР, ЕСФ, Сократ, Европа на гражданите, Младеж/Младежта в действие), Програмите за трансгранично сътрудничество с Румъния и Сърбия, Програма за развитие на ООН, Съвет на Европа (Европейска младежка фондация), Посолство на САЩ, Посолство на Кралство Холандия, Американска агенция за международно развитие (Фонд България), Корпус на мира, Национален демократически институт (САЩ), Министерство на труда и социалната политика, Българо-Швейцарската програма за сътрудничество, Община Видин. За повече информация посетете нашия сайт, раздел "Проекти".