NGO Profile

Agency for Regional Economical Development - Sliven

Association
The profile of this organization has not been updated more than one year.
Statistics & Additional Information

ACTIVITY

Field of activity

FINANCIAL INFO

Annual turnover for the last year
20 001 - 100 000

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Да работи за развитие и утвърждаване на гражданското общество, науката, техниката, технологиите, устойчивото икономическо развитие и частното предприемачество и по-конкретно: Устойчиво развитие на конкурентните предимства на Сливенска област; Подпомагане и насърчаване на малки и средни предприятия и осигуряване на достър до финансиране, технологии и ноу-хау, както и достъп до националните и световни пазари; разравотване на регионални стратегии за цялостно и секторно развитие на икономиката и съдействие за тяхното реализиране; разработване и реализиране, самостоятелно или в партньорство на регионални национални инфраструктурни проекти, демонстрационни проекти в сферата на туризма, промишлеността, селското стопанство, преработвателната промишленост и в подкрепа на кредитния процес на МСП в региона; Мобилизиране и координиране дейностите та регионални, национални и международни институции, с постигане на сътрудничество; Предприемане и осъществяване на инициативи за популяризиране на рагиона и привличане на национални, международни и чуждестранни Координиране и стимулирене участието на стопански и нестопански организации наnКоординиране и стимулиране участието на стопански и нестопански организации, и специалисти в различни области на обществения живот при разработване на и изпълнение на програми и проекти финансирани по програми и структурни фондове на Европейския съюз. Да работи за подпомагане социалната интеграция и личностна реализация и по-конкретно: да се постигне повишаване на ефективноста при търсене на работа и конкурентноспособността на безработните на пазара на работна ръка, както и подобряване на тяхната квалификация; Обучение на безработни и заети лица чрез провеждане на курсове за професионална квалификация и др. учебни програми, с решаване проблемите на заетостта; Стимулиране на предприемачеството в региона; Насърчаване и подпомагане на малки и средни предприятия /МСП/ в региона. инвестиции.Координиране и стимулиране участието на стопански и нестопаснски организации.Осигуряване на достъп до кредитни институции и кредитни линии - еви обслужвания; Планиране, популяризиране, подпомагане, изготвяне и координиране на проекти, обвързващи пазара на работна сила с развитието на икономиката. Да работи за опазване и възстановяване на околната среда в контекста на усточивото развитие на региона, чрез разработване и реализиране, самостоятелно или в партньорство на проекти за подобряване и развитие на регионалната инфраструктура; да осигурява необходимата информация и експертна помощ на МСП, държавни и обществени институции и граждани за пълноценната интеграция на Сливенска област в Европейската общност.