Български   3462 NGOs
NGO Profile

Amalipe Center for Interethnic Dialogue and Tolerance

Association
The organization has updated its information in the database during the past year.
Statistics & Additional Information
 

Activity

Field of activity
Ethnic issues
Legislation, advocacy, public policies
Education
 
Mission
* Провокиране на промяна в образователната система чрез въвеждане на интеркултурно образование посредством часове по СИП “Фолклор на ...
 
Organization Targets
Развитие и утвърждаване на духовните ценности в гражданското общество, образованието, науката, културата, здравеопазването; Подпомагане на социалната интеграция и личностната реализация; Защита на човешките права и околната среда;

Изследване, опазване и популяризиране на традиционната култура и фолклор на различните етноси в България, с особен акцент върху културата и фолклора на ромите

Равноправна интеграция на малцинствата в българското общество, с особен акцент върху равноправната интеграция на ромите

Промяна в образователната система, насочена към включването на мултикултурни елементи в обучението

Равен достъп до образованието за представителите на ромското малцинствоПодпомагане и развитие на диалога между ромската общност и официалните институции. Приобщаване на ромите към гражданското общество на България, установяване и развитие на принципите на гражданското общество сред ромите. Подобряване на инфраструктурата в ромските квартали. Улесняване достъпа до здравеопазването на представителите на малцинствата. Запознаване на малцинствата с фундаменталните човешки права, правата на жената и детето. Разрешаване на наболелите екологични проблеми в селищата, в които живеят представители на малцинствата. Борба срещу дискриминацията, основаваща се на пол, раса, религия или етнос. Възпитаване на мнозинството в уважение и зачитане на малцинствата.

Last Project

Year:
Мониторинг на ефекта от структурните фондове върху интеграцията на ромите
 
Description:
Основната цел на проекта е създаване на механизъм за проследяване и оценка на изпълнението на заложените мерки по оперативните програми (Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, Оперативна програма Регионално развитие и Програмата за развитие на селските райони) с насоченост към ромите, както и на цялостния ефект от изпълнението на посочените програми върху процеса на интеграция на ромите

.

Задачи по проекта:

1. Преглед на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (2007-2013 г.) и заложените в нея мерки с насоченост към ромите;

2. Преглед на Оперативна програма „Регионално развитие” (2007-2013 г.) и заложените в нея мерки с насоченост към ромите;

3. Преглед на Програма за развитие на селските райони (2007-2013 г.) и заложените в нея мерки с насоченост към ромите.

4. Изследване, проучване и мониторинг на стартирали и осъществени проекти по трите програми с фокус върху ромите през последните две години;

5. Изготвяне на обобщен мониторингов доклад

За всяка една от програмите проучването ще бъде проведено на три нива:

1. ефект от изпълнението на определени схеми за безвъзмездна помощ върху процеса на интеграция на ромите

2. ефект от цялостното изпълнение на съответната Програма върху интеграцията на ромите

3. добри практики

При реализирането на проучването ще бъдат използвани следните методи за събиране на информация:

- преглед на документи (desk review)

- анкети и стандартизирани интервюта с бенефициенти на програмите и на съответните изследвани схеми за безвъзмездна помощ

- фокус-групи

Financial Info

Annual turnover for the last year :
200 000 - 500 000

History

Проекти / Въвеждане на интеркултурно образование и равен достъп до качествено образование в общ. В Търново

Териториален обхват: Област: В.Търново Община: В.Търново Град / село: гр. В.Търново, с. Балван, с. Водолей, с, Леденик

Партньори:

* Дирекция “Образование и наука” – Община Велико Търново

* ОУ “Хр.Смирненски” – с. Водолей

* ОУ “Васил Левски” – с.Леденик

* ОУ “П.Р.Славейков” – гр. Велико Търново

* ОУ “Св. Иван Рилски” – с. ВодолейПродължителност: юни 2008 - декември 2009

Цели на проекта:

* Обща цел (цели): Предоставяне на равен достъп до качествено образование и образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в община В. Търново чрез пълното им обхващане в приемни (хетерогенни градски и селски) училища и запазване на тяхната етническа и културна идентичност

* Специфична цел:

1.Пълно обхващане на всички ученици от етническите малцинства и намаляване до минимум на отпадането от училище;

2. Интегриране на учениците от етническите малцинства в приемни (етнически хетерогенни градски и селски) училища;

3. Въвеждане на интеркултурно образование в обхванатите училища с цел запазване на културната идентичност на децата от малцинствата и формиране на толерантност и взаимно познание сред всички деца;

4. Модернизация на учебния процес в обхванатите училища;

5. Привличане на родителите, ангажирането им с образованието на техните деца и с живота на училищетоОсновни дейности: Създаване на Общински ресурсен център за интеркултурно образование, съставяне на база данни за родителите на децата, заплашени от отпадане, подобряване на средата и създаване на интегрираща среда в приемните училища, записване и интегриране на деца от етническите малцинства в приемните училища, дейности за въвеждане на интеркултурно образование (включително обучение на учителите), дейности за привличане и овластяване на родителите.Описание на целевата група:

Основна целева група са учениците от етническите малцинства в Община Велико Търново (ромски и турски деца). По настоящем сред тях е висок процентът на рано отпадащи от училище, както и на процента на нормално развити ромски деца, които се обучават в помощно училище голяма част от тези деца се обучават в сегрегирано училище. В рамките на проекта с тях ще бъдат реализирани дейности за интегрирането им в приемни училища, както и за пълното им обхващане в училищната система. Друга целева група са децата от българския етнос, които ще учат заедно с децата от етническите малцинства.Друга целева група са родителите (на децата от етническите малцинства и на българските деца), с участието на които ще бъдат реализирани дейности за спечелване на тяхната подкрепа за образователна интеграцияТрета целева група са учителите, които ще бъдат обучени на мултикултурни уменияФинансиране: 89 317 лв. от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" , Европейски социален фонд

Проекти / Проект ПЛАТФОРМА - да насочим повече фондове към ромитеОт януари 2009 Програма “Legal Governmental Initiative” на Институт “Отворено общество” – Будапеща стартира инициатива “Да насочим повече фондове към ромите” в България, Румъния, Словакия, Чехия и Унгария. В България тя ще бъде изпълнявана от Консорциум с водеща организация Институт “Отворено общество” – София и партньори Център за междуетнически диалог и толерантност “Амалипе”, Националната асоциация на ромите, работещи в публичната администрация и Ресурсния център за децентрализация и общинско развитие. Името на проекта в България е ПЛАТФОРМА за генериране на проекти “Структурните фондове като средство за равноправна интеграция на ромите”. Проектът е двугодишна инициатива.

Целта на проекта е да подпомогне НПО, общини, училища и други институции да подготвят качествени проекти за интеграция на ромите, които да получат финансиране от структурните фондове на ЕС и от програми на българския държавен бюджет. Основна дейност по проекта е предоставянето на техническа помощ за подготовка на проекти - компонент, направляван от Институт “Отворено общество”, София. Друг компонент, направляван от Център “Амалипе”, е насочен към застъпнически дейности в Комитетите за наблюдение на Националната стратегическа референтна рамка и Оперативните програми: включване на роми като наблюдатели в тези комитети и обявяване на конкурси за проекти, насочени към интеграция на ромите. Трети компонент предвижда създаване на 6 Регионални центъра в 6-те планови региони (NUTS 2). Регионални ромски организации ще управляват тези центрове. Пет от тях – в Североизточен, Югоизточен, Южен Централен, Югозападен и Северозападен район - ще бъдат избрани след конкурсна процедура; шестият Регионален център – в Северен Централен район ще бъде управляван от Център “Амалипе” – В. Търново. Регионалните центрове ще организират информационни кампании и ще стимулират взаимодействието между НПО, общини и ромската общност за формулирането на проектни идеи.

Проектът ще бъде управляван от Направляващ комитет, съставен от партньорите в Консорциума, ромски организации, ромски експерти от Комитетите за наблюдение и ключови институции, ангажирани с интеграцията (Национален съвет за сътрудничество по етническите и демографските въпроси и Национален координатор на Десетилетието на ромското включване).Проекти / Създаване на модел за намаляване на отпадането от училище на ромски деца

Ранното напускане на училище (известно като “отпадане”) е една от основните предпоставки за икономическото изключване на ромите. Отпадащите от основните училища са най-голямата група на напускащите преждевременно училище: почти 99,7 % от децата на България постъпват в 1-ви клас, но едва 84 % са те в прогимназиален етап, според данни от Националния статистически институт. Голяма част от отпадналите без да завършат дори основно образование деца са роми – по данни на МОН ромските деца в първи клас са близо 21 %, а в 8-ми клас те са едва 7,8 %. Т.е. две трети от ромските деца отпадат преди да вземат най-ниската образователна степен – основно образование.

Причините за това не само само икономически или езикови затруднения и проблемът с отпадането в основните училища няма да бъде разрешен чрез предоставяне на “кифла и чаша топло мляко” и други социални мерки. Необходими са дълбоки промени в учебното съдържание, насочени към включване на интеркултурно образование, умения за живот и интерактивни методи на преподаване, необходима е системна работа с ромските родители с цел тяхното ангажиране с образованието на децата.От 2002 г. Център “Амалипе” изпълнява програмата “Ромския фолклор в българското училище”. В нейните рамки бяха генерирани успешни местни практики за намаляване и спиране на отпадането от училище. Необходимо е опитът от тези практики да бъде обобщен и да бъде формулирана цялостна програма за намаляване на отпадането сред ромските деца.За да постигне тази цел Център “Амалипе” започва проект “Създаване на модел за намаляване на отпадането на ромските деца от училище”. Той е финансиран от Фондация “Америка за България”. Проектът ще бъде реализиран от юли до октомври 2009 г. Целта на проекта е да създаде цялостна програма за намаляване на отпадането на ромските деца от училище, обобщаваща опита натрупан от учители и експерти в рамките на проект “Ромския фолклор в българското училище” и други инициативи в интеркултурното образование и включваща педагогически мерки, мерки за овластяване на родителите и за тяхното ангажиране с образованието на децата.Проектът включва следните дейности:

1. Семинар “Успешни практики за задържане на ромските деца в училище чрез форми на интеркултурно образование”

2. Формулиране на теоретичен модел за намаляване на отпадането на ромските деца от училище

3. Подготовка и публикуване на дидактични и учебни пособия

4. Обучение на учители