NGO Profile

Association Chovekolubie

Association

ACTIVITY

Field of activity

FINANCIAL INFO

Annual turnover for the last year
20 001 - 100 000

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

да обединява усилията и и разгръща инициативата на членовете и останалите граждани за подобряване на жизнените условия на лицата с психични проблеми и техните семейства; да провежда просветна дейност по въпросите на опазване на душевното здраве на населението и да осигурява на нуждаещите се граждани необходимата информация за начините и средствата за справяне с психичните проблеми; да оказва съдействие за разширяване на съществуващите и за създаване на нови специализирани заведения за окозване на помощ на лица с психични проблеми, както и за подобряване на условията в съществуващите; да организира ползването на държавни и ведомствени почивни домове и други подходящи обекти за отдих и възстановяване на лица с психични проблеми и техните семейства; да съдейства на държавните органи, стопанските и други организации за организиране на професионални обучения и преквалификация на лицата с психични проблеми, особено на младежите и девойките, включително и създаване на специализирани учебни заведения, както и за настаняване на подходяща работа, съобразно индивидуалните им особености и възможности; да работиnиндивидуалните им особености и възможности; да работи съвместно със здравните учреждения, училищата, стопанските и други организации, както и със средствата за масова информация, за преодоляване проявите на безразличие и разширяване на обществената благотворителност в полза на лицата спсихични проблеми и техните семейства; да проявява инициатива и оказва обществено съдействие и помощ на специализираните заведения, занимаващи се или имащи отношение към лицата с психични проблеми и техните семейства; да предоставя правни консултации и оказва помощ във връзка снастаняването в болнични заведения и снабдяването слекарства, организирането на отдиха и възстановяването, трудоустройството, професионалната подготовка, пенсионирането и битовото устройство на лицата с психични проблеми; да следи за точното прилагане не законодателството, имащо отношение към проблемите на психичното здраве и защита на специфичните права и интереси на лицата с психични проблеми, както и да прави по установения ред предложения за отстраняване на допуснатите нарушения. СРЕДСТВАТА за постигане на установява връзки и осъществява сътрудничество с национални и чуждестранни здравни, научни, религиозни, професионални, обществени и други организации и движения със сродна дейност, както и с международни неправителствени организации в социалната сфера.nПРЕДМЕТ НА СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ Е: маркетингова, консултантска, образователна, информационна, рехабилитационна, спомагателна и др. дейност в областта на психичното здраве, изразяваща се в психологически консултации, обучение в социални умения, трудова и социална рехабилитация и др.