NGO Profile

Association for development and reforms

Foundation
The profile of this organization has not been updated more than one year.
Statistics & Additional Information

ACTIVITY

Field of activity

FINANCIAL INFO

Annual turnover for the last year
0

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

-развитие на демократичните реформи,създаването на демократични институции за установяване на справедлив социален ред;Участие в разрешаването на проблеми, свързани с борбата срещу корупцията и организираната престъпност,антитрафика,борба с незаконната сеч, борбата срещу нелегалната протитуция и наркотиците;Защита на околната среда,подпомагане развитието на туризма;Развитие на качествено и модерно образование и обучение,в частност обучението на възрастни; СРЕДСТВА- проучване на проблемите на гражданите и настояване пред съответните оправомощени органи за разрешаването им. Съдействие на гражданското общество в борбата за преодоляване бюрокрацията и корупцията,създаване на центрове за оказване на помощ на гражданите.ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ-представляване и защитаване интересите на обществото,насърчаване функционирането на демократични центрове,качествено и модерно образование ,в частност в областта на обучението на възрастни,борба срещу организираната престъпност и корупцията, опазване на околната среда.