NGO Profile

Trusteeship to the Centre for Bringing up of Children Lacking Parental Care

Association
The profile of this organization has not been updated more than one year.
Statistics & Additional Information

ACTIVITY

Field of activity

FINANCIAL INFO

Annual turnover for the last year
0

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Подпомагане на отглеждането, възпитанието и обучението на децата и повишаване на качеството им на живот чрез взаимодействието с държавни и общински органи, неправителствени организации и др., подпоматгане на успешната социална интеграция, личностна реализация на децата в дома чрез включването им в дейности, проекти и инициативи, свързани с образователен, художествен, културен, трудов и спортен характер; Съдействие за осигуряването на по-добри битови условия, свързани с хранене, облекло, транспорт и др.; Подпомагане на педагогическия колектив при създаването, реализирането и усъвършенстването на програми, свързани с диагностичния, възпитателния, корекционния и образователен процес в дома; Подпомагане поддържането, осъвременяването обогатяването и изграждането на материално-техническата база на дома; полагане на грижи за осигуряване на допълнителни финансови и материални средства за дома; Съдействие при придобиване на движими и недвижими имоти, тяхното ефективно стопанисване и есъобразно използване; Осигуряване взаимодействието с широката общественост за подпомагане на дома и неговите възпитаници.nза подпомагане на дома и неговите възпитаници.