NGO Profile

Sunny World

Association
The profile of this organization has not been updated more than one year.
Statistics & Additional Information

ACTIVITY

Field of activity

FINANCIAL INFO

Annual turnover for the last year
0

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

, за които е учредено сдружението са:n1. Да разработва проекти свързани с опазване на околната среда.n2. Да работи за развитието на системна и широка просветна дейност по въпросите на екологията, насочена към повишаване на екологичната култура.n3. Да съдейства за опазване на природата за подобряване на околната среда в гр. Разлог, за разумното използване на природните ресурси, включително и горите като едно от най-ценните ни национални богатства.n4. Да извършва разяснителна, просветна и възпитателна работа за издигане в култ природата ни, да работи по проблемите за опазване, стопанисване и възпроизводство но горите.n5. Да стимулира и пропагандира инициатива при решаване на проблемите свързани с екологията.n6. Да развива сътрудничество с други правителствени и неправителствени организации с по-nnnnnnефективно решаване на проблемите свързани с екологията.n7. Да проучва международния опит и участва в проекти инициирани от Европейския съюз.nПредмет на основната дейностn1. Средствата за осъществяване на и извършване дейността на сдружението са:n- провеждане на работни срещи, семинари, конференции;n- набиране и разпространение на информация, свързана с осъществяваните от български и международни дарители програмни дейности;n- осигуряване на постоянен информационен обмен, организиране на мероприятия на регионално, национално и международно ниво в областта на екологията;n- публикуване и разпространение на печатни и електронни издания, свързани с дейността на сдружението;n- осъществява контакти със сродни организации в страната и чужбина на базата на общи програми, при условие, че дейността им не противоречи на и принципите на Устава на сдружението и на Законите;n- разработва предложения за промени в нормативната уредба в областта на екологията;n2. могат да бъдат постигани и посредством извършването на допълнителна стопанска дейност с предмет – провеждане на работни срещи, семинари, конференции с входна такса; организиране на концерти и продажба на билети.