NGO Profile

South-Eastern Region Development Agency for Planning

Association
The profile of this organization has not been updated more than one year.
Statistics & Additional Information

ACTIVITY

Field of activity

FINANCIAL INFO

Annual turnover for the last year
0

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Да отстоява правото на свободна гражданска и социална изява на младия човек и неговата защита в обществото от позициите на свободата, справедливостта, солидарността, мира, екологичната сигурност, новото качество на живота, хуманизация на обществото, реализация на всяка човешка индивидуалност; да отстоява правото на своите членове и съмишленици свободно да изразяват своите възгледи; да съдейства за формиране и практическо осъществяване на национална политика за младежта; да съдейства за изграждане на нова концепция за образователна политика, съобразена с новите реалности и постиженията на развитите страни; да съдейства за създаване на ефективен механизъм за осъвременяване на помощите за раждане и отглеждане на деца; да взаимодейства с други демократични организации в България без оглед на тяхната ориентация по общи за младите хора проблеми и тяхната защита в обществото; да участва в развитието на международното сътрудничество и разбирателство за укрепване на мира и сигурността и приобщаване към европейските и световни традиции и реалности.