NGO Profile

Community centre - "Еnlightener"

Association
The profile of this organization has not been updated more than one year.
Statistics & Additional Information

ACTIVITY

Field of activity

FINANCIAL INFO

Annual turnover for the last year
0

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Основна Читалището е да задоволява духовните, културните, просветните и творческите потребности на хората свързани с: обогатяване знанията на гражданите и приобщаването им към ценностите и постиженията на националната, общославянската и световната култура, наука, изкуство, техника и технологии, както и разширяване на познанията за гражданското общество, здравеопазването и физическата култура; запознаване на местните общности с дейността на Читалището; насочването им към търсени от тях посоки и форми, ящи приобщаването им към общоевропейския културен живот; запазване и развиване на традиционни дейности, свързани с националния бит и култура и предаването им на младите поколения в техния автентичен вид; насърчаване и усъвършенстване на творческите възможности и талант на гражданите и практическото им приложение; подпомагане на социалната интеграция и личностната реализация на гражданите, в това число на социално слабите, на инвалиди и лицата, нуждаещи се от грижи;nДруги Читалището:създаване на условия за творческо развитие и изява натворческите способности на младото поколени и възпитанието му в дух на родолюбие, общочовешка нравственост и демократизъм; развиване на културен и семинарен туризъм; установяване на контакти с българи зад граница с създаване на общо духовно и културно пространство; задоволяване правото на професионално образование съобразно личните интереси и възможности в съответствие с потребностите от квалифицирана работна сила, конкурентноспособна на пазара на труда в международен мащаб.n Дейности: уреждане и поддържане на библиотеки, фоно- и видеотеки, уеб-библиотеки с филиали в Бургаска област и представителства за осъществяване на читалището сред българските общностни в чужбина; организиране и провеждане на фестивали,празненства, концерти, изложби и чествания, кино- и видео покази, лекции, беседи и дискусии и др. културно-просветни мероприятия; провеждане на конкурси в различни области, установяване на контакти с организации с аналогични форми на работа от станата и чужбина; разработване на интернет-сайт на Читалището; установяване на добри парньорски отношения с чужди културно-дипломатически представителства с повеждане на съвместни изложби, дни на културата и др.; установяване на врръзки с културни институти, държавни и общществени организации от страната и чужбина; създаване и съхраняване на фолклорни и етнографски сбирки; осъществяване на краеведческа дейност (експедиции, уреждане на експозиции и др.); развиване и подпомагане на любителското творчество чрез организиране на кръжоци по традиционни български занаяти и създаване на клубове по интереси; формиране на съвременен поглед и създаване на добри навици към околната среда и към самия себе си под формата на провеждане на екоучилища и курсове по здравословен начин на живот; организиране на лицензирана преподавателска дейност под формата на различни курсове и дистанционно обучение; привличане и използване на опита и възможностите на университети, библиотеки, научни работници и преподаватели пряко и посредством организиране на симпозиуми и конференции в страната и чужбина; издателска, рекламна и консултантска