NGO Profile

Alliance for Regional Co-operation and Development

Association

ACTIVITY

Field of activity

FINANCIAL INFO

Annual turnover for the last year
20 001 - 100 000

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Иницииране, изготвяне и реализиране на програми и проекти, подпомагащи регионалното развитие и сътрудничество; стратегическо планиране и програмиране на регионалното развитие на нива NUTS II,III,IV,V; насърчаване развитието на сектора на малките и средни предприятия. подобряване на инвестиционния климат и привличане на местни и чуждестранни инвестиции; насърчаване на предприемачеството и развитието на нови технологии и иновации; развитие на човешките ресурси и пазара на труда; акумулиране и управление на фондове за развитие на региона и бизнеса в региона; реализиране на парньорства с организации и институции в региона, страната и чужбина; участие в партньорски мрежи. трансгранично сътрудничество; подобряване на регионалния маркетинг и рекламиране на ресурсния потенциал на региона; предприемане на дейности и инициативи за развитие на туризма и селското стопанство; развитие на гражданското общество; хуманитарна дейност.